Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-07-06

GPIR.271.2.26.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach?

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy instalacji elektrycznej
w Zespole Szkół Publicznych w Święcanach polegającej na wykonaniu uziemienia instalacji
w budynku szkoły wraz z częściową wymianą rozdzielnic gniazd oraz wykonaniem pomiarów przebudowanej instalacji elektrycznej.

 

Szczegółowy zakres robót objętych zamówieniem zawiera przedmiar robót załączony do zapytania (zał. nr 3).

 

Termin wykonania robót: do 2 tygodni od podpisania umowy.

 

Warunki gwarancji: minimalny okres gwarancji na wykonaną instalację: 24 miesiące od daty odbioru końcowego.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  14 lipiec 2017 r.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8) w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną oferty.

Niekompletne oferty (bez podpisu, formularza oferty, projektu umowy) nie będą brały udziału
w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy najniższy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawców - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.).

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Przedmiar robót.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn