Zapytanie ofertowe
Nowa strona 3

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 2017-07-06

GPIR.271.2.24.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. realizacji zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Przysieki ?Zawodzie? gm. Skołyszyn?.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dotyczącej wykonania napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych (działki nr ewid. 953/3, 940 oraz 941 w miejscowości Przysieki gm. Skołyszyn) ? szacunkowa ilość lamp ? 10 - 12. Zakres opracowania zaznaczono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Wytyczne dla projektantów:

1. Dla działek objętych inwestycją Gmina Skołyszyn nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

2. Oświetlenie uliczne kablowo - słupowe.

3. Oprawy oświetleniowe w technologii LED;

4. Oszczędność energii elektrycznej przy uzyskaniu maksymalnych efektów oświetleniowych;

5. Niskie nakłady inwestycyjne oraz łatwość i niskie koszty konserwacji i eksploatacji;

6. Wykonawca w imieniu Zamawiającego winien uzyskać warunki techniczne dotyczące dostawy energii elektrycznej oraz sposobu jej opomiarowania;

7. Przed oddaniem dokumentacji, projekt budowlany musi być zatwierdzony przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów ? Rejon Energetyczny Krosno.

8. Projektowana linia oświetlenia ulicznego winna spełniać wszystkie normy oświetlenia ulicznego drogi publicznej;

9. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia - działając w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Skołyszyn do reprezentowania Zamawiającego;

10. Koszty związane z uzyskaniem uzgodnień (w tym opracowania mapy do celów projektowych, narady koordynacyjnej (ZUDP), pokrywa Wykonawca.

Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa niezbędna do zrealizowania w/w zadań powinna obejmować:

1. Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej.

2. Wykonanie projektu budowlanego, złożenia odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych (w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego), warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

3. Uzyskanie pisemnych zgód mieszkańców, na których planowana jest inwestycja z zaznaczeniem przebiegu projektowanej trasy.

4. Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego koszty robót budowlanych.

6. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

7. Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz w przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 także skoordynowana międzybranżowo.

8. Projekt budowlany, przedmiar robót a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

9. Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporządzaniu kosztorysu należy uwzględnić możliwość podziału wykonania zadań na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

10. Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r, poz. 907, z późn.zm.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 ? 31 ustawy.

11. Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Skołyszyn tel. 13 4491742.

12. Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projektowane rozwiązanie techniczne wraz z szacunkową wyceną realizacji zadania. /do 30 dni od dnia podpisania umowy/.

13. Dokumentację projektową Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar robót, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletną dokumentację projektowo ? kosztorysową Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji i uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: do 01 grudnia 2017 r.

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 17 lipca 2017 r.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego.

W ofercie należy podać koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla poszczególnych zadań, uwzględniając koszt wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji oraz koszt brutto całości zamówienia.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania wszystkich dokumentacji objętych zamówieniem.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, kosztów realizacji zamówienia, projektu umowy) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm).

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura

Załączniki:

1. Formularz ofertowy.

2. Projekt umowy.

3. Mapa poglądowa.