Ogłoszenie w spr. Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2029


Nowa strona 1

Ogłoszenie Wójta Gminy Skołyszyn

o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2029

 

Na podstawie art. 19 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu: "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Skołyszyn na lata 2015-2029?. 

Projekt założeń do planu wyłożony będzie w dniach od 25 lipca 2017 r. do 18 sierpnia 2017 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn w godzinach pracy urzędu (pokój nr 25 lub 22). Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn pod adresem:
www.bip.skolyszyn.pl

 Uwagi i wnioski do projektów ww. dokumentów mogą składać wszyscy zainteresowani, w terminie, 21 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia, tj. do dnia 18 sierpnia 2017r. (włącznie):

 

 

z późn. zm.), z dopiskiem ?Projekt założeń ? uwagi i wnioski?.

 

mgr Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn

 

Projekt - więcej