Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

Ogłoszenie nr 560995-N-2017 z dnia 2017-07-31 r.

Gmina Skołyszyn: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn ? II etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn  12 , 38242   Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, , e-mail przetargi@skolyszyn.pl, , faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=66

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
38-242 Skołyszyn 12 - siedziba Urzędu Gminy w Skołyszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

więcej...

Załączniki:

SIWZ - Wykonanie nawierzchni bitumicznych gm.Skołyszyn II etap

Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen

Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy

Zał.Nr 3.1 do SIWZ - STWiORB

Zał.Nr 3.2 do SIWZ - Wymagania techniczne nawierzchni WT.2.2010

Zał.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar droga Jesionka Bączal G

Zał.Nr 3.4 do SIWZ - Przedmiar robót droga k.Furmana Lipnica G

Zał.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar robót droga Ropita Harklowa

Zał.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar robót droga Piętówka Harklowa

Zał.Nr 3.7 do SIWZ - Przedmiar robót droga k.Bochni Kunowa

Zał.Nr 3.8 do SIWZ - Przedmiar robót droga Barzykówka Przysieki

Zał.Nr 3.9 do SIWZ - Przedmiar robót droga Górnie Skołyszyn

Zał.Nr 3.10 do SIWZ - Przedmiar robót droga k.Apteki Skołyszyn

Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz robót

Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej