Zapytanie ofertowe
Nowa strona 10

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

Skołyszyn, dn. 2017-08-01

GPIR.271.2.33.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ?Zającówka? dz. nr ewid. 2552 w miejscowości Święcany gm. Skołyszyn?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu i modernizacji odcinka drogi
o nawierzchni żwirowej na odcinku ok. 300 m.

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

?       Ścinanie poboczy mechanicznie, szerokość ścinanych poboczy 50 cm, grubości do 10 cm z odwozem ścinki na odległość do 1 km;

?       Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;

?       Utwardzenie nawierzchni jezdni tłuczniem klinowanym o grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania. Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 10 sierpnia 2017 r.   

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (w wersji uproszczonej) sporządzony w oparciu
o przedmiar robót (zał. 3 do zapytania).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy, kosztorysu ofertowego). lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Przedmiar robót.