Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2017-08-04

znak sprawy: GPIR.271.5.2017

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - rozdzielenie instalacji c.o. dla mieszkań zlokalizowanych w Ośrodku Zdrowia w Skołyszynie i w Harklowej wraz z wymianą kotłów c.o. w kotłowni Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie?

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  Część I: 1; Część II: 1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

Część I - Rozdzielenie instalacji c.o. dla mieszkań zlokalizowanych w Ośrodku Zdrowia w Skołyszynie wraz z wymianą kotłów c.o. w kotłowni Ośrodka Zdrowia w Skołyszynie

1)       Oferta Nr 1: F.H.U. PLOMBIER Damian Ignarski, ul. 3-go Maja 73 38-200 Jasło.

Przyznana punktacja: Cena -  60 pkt;   Okres gwarancji -  30 pkt; Termin realizacji ? 10 pkt. 
Ogółem ? 100 pkt.

 

Część II - Rozdzielenie instalacji c.o. dla mieszkań zlokalizowanych w Ośrodku Zdrowia w Harklowej

2)       Oferta Nr 1: F.H.U. PLOMBIER Damian Ignarski, ul. 3-go Maja 73 38-200 Jasło.

Przyznana punktacja: Cena -  60 pkt;   Okres gwarancji -  30 pkt; Termin realizacji ? 10 pkt. 
Ogółem ? 100 pkt.

               

Do udzielenia zamówienia na część I i II wybrano ofertę złożoną przez: F.H.U. PLOMBIER Damian Ignarski, ul. 3-go Maja 73 38-200 Jasło.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa   w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn