Ogłoszenie z dn. 04.08.2017
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 4 sierpnia 2017 r.

GPIR.g.6840.8.2016

 

O G Ł O S Z E N I E

 

    Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 z późn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

 II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

  

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 255 o pow. 0.2352 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna /Województwo: Podkarpackie, Powiat: Jasło, Gmina: Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: 180509_2,Skołyszyn, Obręb: 0006, Lipnica Górna/ stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00034437/1 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 255 o pow. 0.2352 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna przeprowadzony w dniu 30 marca 2017 r. został zakończony wynikiem negatywnym.

Działka nr 255 o powierzchni 0,2352 ha stanowiąca teren o kształcie zbliżonym do prostokąta, leży na szczycie wzniesienia w terenie o minimalnym spadku w kierunku południowym. Działka zachodnią granicą przylega do drogi o nawierzchni asfaltowej z której jest wjazd na teren nieruchomości, granicą północną i wschodnią przylega do terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Południową granicą przylega dom terenów użytkowanych rolniczo. Teren działki jest niezabudowany, przez teren działki przebiega sieć gazowa i elektryczna. W terenach w których leży działka brak jest innych sieci uzbrojenia. Lokalizacja działki jest peryferyjna z dala od obiektów kultury i oświaty, z dala od obiektów handlowych oraz przystanków komunikacji publicznej. Działka jest atrakcyjna pod kątem widokowym.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

Nieruchomość ta pozostaje w dzierżawie osoby fizycznej na podstawie umowy dzierżawy, do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Nieruchomość znajduje się w STREFIE OSADNICTWA jako BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE, MIESZKALNO-USŁUGOWE INST./POTEN wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Cena wywoławcza nieruchomości: 24.300,00/słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100 groszy/, brutto.

Wadium /w pieniądzu/ w kwocie: 4.860,00 zł /słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy/, brutto.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 255 o pow. 0.2352 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. /tj. piątek/ o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 4.860,00 zł /słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 - w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone w najpóźniej w dniu 11 września 2017 r.

 

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-         zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-         zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują: dowód tożsamości, pełnomocnictwo notarialne /w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej/, aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu, w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków /w przypadku pełnomocnika/, zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra /cudzoziemcy/ na nabycie nieruchomości, oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

 

Wójt Gminy Skołyszyn

mgr Zenon Szura

Zarządzenie Nr 104/2017