Ogłoszenie z dn. 04.08.2017
Nowa strona 1

Skołyszyn, dnia 4 sierpnia 2017 r.

GPIR.g.6840.11.2016

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4, art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 1, pkt 1, art. 40 ust. 3, art. 41 ust. 1 i 2 i art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 z późn. zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, § 6 ust. 1, 4, 7, § 9, § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomościami /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/ - Wójt Gminy Skołyszyn o g ł a s z a:

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

 

 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 397 o pow. 0.1436 ha, położonej na terenie wsi Lisów /Województwo: Podkarpackie, Powiat: Jasło, Gmina: Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: 180509_2,Skołyszyn, Obręb: Nr 0007,Lisów/, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn, ujawnionej w księdze wieczystej KS1J /00036498/0 Sądu Rejonowego w Jaśle.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 397 o pow. 0.1436 ha, położonej na terenie wsi Lisów przeprowadzony w dniu 30 marca 2017 r. został zakończony wynikiem negatywnym.

Działka nr 397 o powierzchni 0,1436 ha, zlokalizowana jest na północ od drogi prowadzącej z Lisowa do DK28 oraz na południe od drogi gminnej, nie posiadając prawnie uregulowanego dostępu do żadnej z tych dróg. Dojazd do działki jest drogą gruntową prowadzącą przy jej północnej granicy i łączącą się z drogami prywatnymi, które mają połączenie z drogami gminnymi. Stanowi teren o kształcie regularnego prostokąta, w północnej części leży w terenie o lekkim spadku w kierunku południowym, w części południowej przechodzi w stromą skarpę opadającą do cieku wodnego. Południowa część działki jest zadrzewiona, natomiast na jej północnej części występują zakrzaczenia. Działka stanowi teren nieuzbrojony, w pobliżu działki znajduje się sieć elektryczna, sieć gazowa oraz sieć telekomunikacyjna.

Nieruchomość znajduje się na długości około 40 m od strony północnej w STREFIE OSADNICTWA jako BUDOWNICTWO WIELOFUNKCYJNE, MIESZKALNO-USŁUGOWE INST./POTEN, natomiast pozostała część południowa działki znajduje się w STREFIE ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ jako ROLNICTWO ZINTEGROWANE I EKOLOGICZNE wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/01 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 30 sierpnia 2001 r. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego stracił ważność z dniem 31 grudnia 2003 r.

Zagospodarowanie wg. studium oraz decyzji administracyjnych określonych w przepisach odrębnych uzyskanych we własnym zakresie.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ujawnionymi w księdze wieczystej jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 14.040,00 zł /słownie: czternaście tysięcy czterdzieści złotych 00/00 groszy/, brutto.

Wadium /w pieniądzu/ w kwocie: 2.808,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset osiem złotych złotych 00/100 groszy/.

Przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 397 o pow. 0.1436 ha, położonej na terenie wsi Lisów, odbędzie się w dniu 15 września 2017 r. /tj. piątek/ o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Skołyszyn, sala Nr 7.

 

W przetargu mogą brać udział osoby: które wpłacą wadium /w pieniądzu/ w wysokości 20 % ceny wywoławczej nieruchomości, w kwocie: 2.808,00 zł /słownie: dwa tysiące osiemset osiem złotych 00/100 groszy/ brutto, w kasie Urzędu Gminy Skołyszyn lub na konto Gminy Skołyszyn: Bank

Spółdzielczy w Bieczu Oddział w Skołyszynie 76 8627 1037 2003 5000 0459 0001 - w takim terminie by pieniądze wpłynęły na konto lub zostały wpłacone w najpóźniej w dniu 11 września 2017 r.

 

W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.

 

Wpłacone wadium zostanie:

 

-         zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

-         zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

 

Uczestnicy przetargu przed rozpoczęciem przetargu okazują: dowód tożsamości, pełnomocnictwo notarialne /w przypadku pełnomocnika osoby fizycznej lub osoby prawnej/, aktualny odpis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przetargu, w przypadku nabywania nieruchomości przez osobę fizyczną pozostającą w związku małżeńskim, do dokonywania czynności związanych z przetargiem wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, z pełnomocnictwem drugiego małżonka zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu, ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu lub pełnomocnictwo notarialne obojga małżonków /w przypadku pełnomocnika/, zgodę właściwych organów statutowych lub zezwolenie właściwego Ministra /cudzoziemcy/ na nabycie nieruchomości, oryginalny dowód wpłaty wadium.

Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy przenoszącej własność. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Gminy Skołyszyn.

Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przeprowadzenia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Właściwy organ może odwołać przetarg z ważnych powodów, poprzez podanie informacji o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Skołyszyn, publikację na stronach internetowych i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skołyszyn www.bip.skolyszyn.pl oraz sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Szczegółowe informacje dot. nieruchomości oraz warunków uczestnictwa w przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Skołyszyn, pok. Nr 22 lub telefonicznie pod numerem telefonu /13 / 449 - 17 - 31/.

 

Wójt Gminy Skołyszyn

mgr Zenon Szura

Zarządzenie Nr 108/2017