Ogłoszenie
Nowa strona 1

Skołyszyn, 14 sierpnia 2017r.

GPIR.k.6131.16.2017

WÓJT GMINY SKOŁYSZYN OGŁASZA PISEMNY PRZETARG OFERTOWY

 

na sprzedaż 20 sztuk drzew ?na pniu" z działki Nr ewid. 240/2 położonej

w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn stanowiącej własność Mienia

Komunalnego Gminy Skołyszyn

(wg załącznika Nr 1).

 

I. OPIS PRZEDMUIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1.         Ilość, wielkość (obwód pnia) i numery drzew przeznaczonych do wycinki z w/w działki określa załącznik nr 1 - na wycięcie tych drzew Gmina Skołyszyn posiada prawomocną decyzję Starosty Jasielskiego z dnia 24-07-2017 r. znak: OS.613.80.2017

2.         Koszty związane z pozyskaniem zakupionego drewna (kloców) ponosi Kupujący

tj.: koszt wycinki drzew, oporządzenia kloców poprzez obcięcie konarów i gałęzi na długości przeznaczonej do zakupu z ich pozostawieniem na miejscu wykonania prac, jego załadunku, transportu i rozładunku, zabezpieczenie i oznakowanie bezpiecznej strefy wycinki drzew, wypłata ewentualnych odszkodowań za wszelkie nieprzewidziane szkody wyrządzone podczas pozyskiwania drewna, w szczególności na gruntach przyległych, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób.

3.         Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy (zał. Nr 2) w terminie 3 dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.

4.         Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania Kupującemu placu robót przez Sprzedającego

 

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.   Oferta zostanie sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 i uwzględniać ma koszty zakupu wszystkich 20 -stu sztuk drzew określonych w załączniku Nr 1

2.       Kryterium wyboru oferty będzie maksymalna zaoferowana cena brutto.

3    Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia opisanymi w punkcie 2 Opisu przedmiotu zamówienia

4.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5.   W przetargu mogą wziąć udział Kupujący, którzy akceptują warunki zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz umowie,

6.   Sprzedający nie wyraża zgody na zlecenie prac podwykonawcom.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do dnia 15 września 2017r.

 

IVKRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Przy wyborze oferty Sprzedający będzie kierował się kryterium najwyższej ceny brutto.

 

V.  TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Sprzedającego: Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12 , osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy, faxem na nr /l 3/ 4491062 do 064 lub na adres e-mail: przetargi@skolyszyn.pl, w terminie do 22 sierpnia 2017 roku do godz. 11.00.

 

VI.  INFORMACJE DODATKOWE:

1.  . Dokumenty przetargowe można pobrać w siedzibie Sprzedającego pokój Nr 22 (II piętro) lub ze strony internetowej Urzędu: www.bip.skolyszyn.pl

2.       Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do porozumiewania się z oferentami jest Józef Zabawa - inspektor Urzędu Gminy w Skołyszynie tek (13) 4491731, e-mail: zabawaj@skolyszyn.pl

3.       Drzewa można oglądać w obecności w/w przedstawiciela UG w

4.   w dni robocze w godz. 7.30 -15.30 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

5.       Oferenci zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu.

6. .  Do niniejszego zapytania ofertowego Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164).

7.       Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1.      Wykaz drzew do wycinki

2.    Wzór umowy

3.    Formularz oferty