Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-08-18

 

GPIR.271.2.37.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach (dz. nr ew. 451/5) polegającego na odnowieniu i pomalowaniu elewacji oraz remoncie podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Elewacja budynku jest docieplona styropianem metodą lekką (Atlas Stopter).
Wysokość budynku (części wyższej) ok. 9 m.

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

?       odbicie i uzupełnienie uszkodzonego tynku w miejscach odparzenia z wtopieniem siatki
z włókna szklanego (ok. 30 m2);

?       oczyszczenie i ciśnieniowe umycie oraz odgrzybienie elewacji;

?       demontaż istniejących daszków aluminiowych ? 4 szt. (bez ponownego montażu);

?       wykonanie tynku kwarcowego w części przyziemia piwnic od strony zachodniej (ok. 17 m2);

?       malowanie elewacji budynku farbą akrylową  (ok. 550 m2);

?       naprawa rur spustowych (poprawa mocowań, wymiana pękniętej rury spustowej);

?       oczyszczenie i konserwacja instalacji odgromowej;

?       oczyszczenie, odtłuszczenie i pomalowanie rynien, pasów podrynnowych, drabinki, okuć daszków - z blachy ocynkowanej - farbą poliwinylową (2 warstwy) - ok. 70 m2 łącznej powierzchni;

?       wykonanie tynku kwarcowego na słupach podjazdu dla osób niepełnosprawnych
z uzupełnieniem ubytków (ok. 11 m2);

?       skucie płytek gresowych z podjazdu dla osób niepełnosprawnych i ułożenie nawierzchni
z kostki brukowej (gr. 4 cm) z obróbką czoła podjazdu (pow. ok. 17 m2), wymiary podjazdu: dł.  10,90 m, szer. 1,57 m, czoło: 0,17 m;

?       wymiana zniszczonej kostki brukowej gr. 6 cm na podejściu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych (ok. 10 m2).

 

Kolor elewacji do uzgodnienia z Zamawiającym.

W załączeniu zdjęcia elewacji budynku.

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 60 dni od podpisania umowy.

Przewidywana data podpisania umowy: 4 ? 8 wrzesień 2017 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej  do dnia:  28 sierpień 2017 r. 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Ofertę w formie elektronicznej należy składać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl . W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy załączyć skan podpisanych dokumentów (formularz ofertowy, projekt umowy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy) lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Zdjęcia budynku.

 

Zenon Szura

Wójt Gminy  Skołyszyn