Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-09-06

GPIR.271.2.9.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oceniającej stan zdrowotny, statykę i bezpieczeństwo w otoczeniu pomnika przyrody zlokalizowanego na działce nr. ewid. 416/1 w miejscowości Święcany gmina Skołyszyn woj. podkarpackie?.

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa gatunku Dąb szypułkowy uznanego za pomnik przyrody na podstawie Ogłoszenia Wojewody Krośnieńskiego z dnia 10 grudnia 1990 r. znak RL.VI-II/1/P/109.59 z dnia 10.III.1959 r. (Dz.U województwa krośnieńskiego z dnia 27 grudnia 1990r. Nr 27, poz.248, Dz.U woj. kr. Z 1984 r. Nr 4, poz. 15) rosnącego w miejscowości Święcany gm. Skołyszyn na działce o nr. ewid. 416/1 stanowiącej własność Pani Katarzyny Wędrychowicz, zam. Święcany 465, 38-242 Skołyszyn.

 

Opis drzewa stanowiącego pomnik przyrody:

?         Gatunek: Dąb szypułkowy;

?         Obwód pnia: ok. 600 cm;

?         Wysokość: ponad 30 m;

?         Wiek drzewa: ponad 500 lat;

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.       Ekspertyza dendrologiczna drzewa powinna obejmować:

?          określenie wieku i podstawowych parametrów (wysokość, pierśnica, grubość kory, średnica i zasięg korony, jej sylwetka);

?          ocenę stanu zdrowotnego, statyki;

?          ocenę wartości przyrodniczych;

?          analizę zagrożeń dla bezpieczeństwa powszechnego (dla ludzi, obiektów budowlanych, użytkowników drogi);

?          określenie szczegółowego zakresu zabiegów pielęgnacyjnych, w tym przycinki gałęzi, wykonania zabezpieczeń a także określenie pilności wykonania tych zadań;

?          kosztorys dla wskazanego zakresu prac pielęgnacyjnych wynikających z wykonanej ekspertyzy dendrologicznej;

?          ocenę stanu wnętrza pnia drzewa wykonaną metodą nieinwazyjną;

?          wykonanie testów obciążeniowych gałęzi zagrażających budynkom oraz użytkownikom drogi  zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie drzewa;

?          wykonanie dokumentacji fotograficznej;

?          sporządzenie dokumentacji dla drzewa w postaci metryki-konspektu,

2.       Ekspertyza powinna być wykonana przy użyciu wizualnej metody oceny stanu drzew przy wsparciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do diagnostyki drzew.

3.       Wykonawca powinien zdecydować o zastosowaniu odpowiedniej metody badania po oględzinach drzewa w terenie. Wybrana metoda i zastosowany sprzęt powinien być odpowiedni do specyfiki ocenianej części drzewa i jego uszkodzenia.

4.       Drzewo przeznaczone do badań zostanie wskazane przez pracownika terenowego wyznaczonego przez Zamawiającego.

5.       Szczegółowy zakres ekspertyzy będzie konsultowany z Zamawiającym na wszystkich etapach przygotowania i realizacji.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania oraz aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 13 wrzesień 2017 r. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania oraz aktualny odpis
z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania przedmiotu zamówienia.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych przez Wykonawców.

Wykonawca podejmujący się wykonania zadania musi prowadzić działalność gospodarczą.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.