Zapytanie ofertowe
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-09-08

GPIR.271.2.41.2017

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym pn: ?Sprzedaż 20 sztuk drzew ?na pniu" z działki Nr ewid. 240/2 położonej w miejscowości Siepietnica, gm. Skołyszyn?.

 

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Drzewa zlokalizowane na działce nr ewid. 240/2 w miejscowości Siepietnica gm. Skołyszyn stanowiącej własność Mienia Komunalnego Gminy Skołyszyn.

?         14 szt. drzew gatunku - Topola osika;

?         1 szt. drzewa gatunku - Klon;

?         1 szt. drzewa gatunku - Czeremcha zwyczajna;

?         3 szt. drzew gatunku - Robinia Akacjowa;

?         1 szt. drzewa gatunku - Klon Jawor;

Szczegółowy wykaz drzew przeznaczonych do wycinki z w/w działki określa załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

?         Wszystkie koszty związane z wycinką drzew tj. oporządzenia kloców poprzez obcięcie konarów i gałęzi na długości przeznaczonej do zakupu (konary i gałęzie należy pozostawić na miejscu wykonania prac), załadunkiem drewna, transportem i rozładunkiem, zabezpieczeniem i oznakowaniem bezpiecznej strefy wycinki drzew, wypłatą ewentualnych odszkodowań za wszelkie nieprzewidziane szkody wyrządzone podczas pozyskiwania drewna (w szczególności na gruntach przyległych do działki Sprzedającego, mieniu ruchomym oraz zdrowiu i życiu osób) - ponosi Kupujący;

?                   Do wycinki drzew będzie można przystąpić z chwilą przekazania Kupującemu placu robót przez Sprzedającego;

?         Kupujący zobowiązany jest do zawarcia umowy w terminie trzech dni licząc od dnia otrzymania informacji o wyborze oferty.

?         Na wycięcie przedmiotowych drzew Gmina Skołyszyn posiada prawomocną decyzję Starosty Jasielskiego z dnia 24-07-2017 r. znak: OS.613.80.2017;

 

Osobą upoważnioną ze strony Sprzedającego do porozumiewania się z oferentami jest Józef Zabawa - inspektor Urzędu Gminy w Skołyszynie tel.: (13) 4491731. Drzewa można oglądać w obecności w/w przedstawiciela UG w dni robocze w godz. 7.30 - 15.30 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu.

 

Termin wykonania prac:  

Wszystkie prace związane z pozyskaniem drewna należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 

 

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym do dnia: 20 września 2017 r. do godz. 15:00. Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najwyższą cenę brutto za przedmiot sprzedaży.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty lub unieważnienia postępowania, ze względu na zbyt niską zaoferowaną cenę brutto za sprzedaż przedmiotu zamówienia.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

mgr Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn 

  

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Wykaz drzew.