Informacja o wynilu przetargu
Skołyszyn, dnia 22 września 2017 r.

GPIR.g.6840.8.2016

 

I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN

O WYNIKU PRZETARGU.

 

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lipnica Górna, stanowiącej własność Gminy Skołyszyn.

 

1.     Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu: 15 września 2017 r. godz. 1300, II przetarg ustny nieograniczony przeprowadzony w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie.

 

2.     Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu według katastru nieruchomości i księgi wieczystej: Województwo Podkarpackie, Gmina Skołyszyn, Jednostka ewidencyjna: Skołyszyn, Obręb: Lipnica Górna, Właściciel: Gmina Skołyszyn, działka numer: 255 o pow. 0.2352 ha, księga wieczysta: KS1J /00034437/1 Sądu Rejonowego w Jaśle.

 

3.     Liczba osób dopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

4.     Liczba osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu: 0

 

5.     Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:

 

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer: 255 o pow. 0.2352 ha, położonej na terenie wsi Lipnica Górna - 24.300,00 zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100 groszy/, brutto.

 

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu: ze względu na brak oferentów najwyższa cena w przetargu nie została osiągnięta.

 

6.     Imię, nazwisko albo nazwa lub firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości: przetarg zakończony wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
Mgr Zenon Szura