Zapytanie ofertowe
GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-09-21

GPIR.271.2.40.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: ?Wykonanie odwodnienia części drogi gminnej G-16 dz. nr ewid. 169 w Sławęcinie?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu odwodnienia części drogi gminnej nr G-16 dz. nr ew. 169
w miejscowości Sławęcin stanowiącej mienie komunalne Gminy Skołyszyn, w okolicy działek nr ewid. 552/1, 552/2 oraz 551 m. Bączal Dolny gm. Skołyszyn.

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in następujących robót:

1.     Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka żelbetowe trapezowe 40x25x50) ? osadzenie elementów na ławie z pospółki lub piasku (l = 30 mb);

2.     Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka żelbetowe trapezowe 40x25x50) ? osadzenie elementów na ławie betonowej (l = 9 mb);

3.     Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi (korytka żelbetowe 54x40x50) ? osadzenie elementów na ławie betonowej (l = 3 mb);

4.     Wykopy liniowe ręczne o szerokości dna do 1,5 m, pod korytka;

5.     Wbudowanie studzienki połączeniowej w dnie wykopu, wybetonowanej łącznie z rurą ? 400 mm;

6.     Wbudowanie studzienek połączeniowych drenażowych w dnie wykopu, z rur betonowych ? 400 mm;

7.     Rozbiórka istniejącego umocowania rowu odwadniającego z dachówek cementowych;

8.     Prace porządkowe.

 

Szczegółowy opis zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 oraz mapa poglądowa stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania. Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony do zapytania przedmiar robót.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 2 października 2017 r.   

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8) w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (w wersji uproszczonej) sporządzony w oparciu o przedmiar robót (zał. 3 do zapytania).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy, kosztorysu ofertowego). lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura

 

 

 

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowy.

2.     Projekt umowy.

3.     Przedmiar robót.

4.     Mapa poglądowa.