Zapytanie ofertowe
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

 

Skołyszyn, dn. 2017-10-04

GPIR.271.2.45.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Dostawa fabrycznie nowej ciągnikowej piaskarki komunalnej DEXWAL 1200?.

 

 

Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej ciągnikowej, zawieszanej, drogowej piaskarki komunalnej DEXWAL 1200 do zimowego utrzymania dróg w Gminie Skołyszyn, spełniającej poniżej opisane parametry techniczne:

 

1.       Uniwersalne mocowanie do ciągnika rolniczego;

2.       System precyzyjnego rozsypu materiałów zbrylonych, sól, piach, żużel;

3.       System zapobiegający zakleszczaniu się masy;

4.       Talerz wyposażony w metalowe łopatki;

5.       Podłoga wibracyjna;

6.       Sito wstępnego przesiewu;

7.       Zbiornik wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i warunki atmosferyczne;

8.       Pojemność zbiornika 850 l - 1200 kg;

9.       Przekładnia bezobsługowa;

10.    Wysyp 15-to stopniowy, płynna regulacja;

11.    Szerokość robocza 1-12 m;

12.    Trzy strefowa regulacja wysypu (prawa strona, tył, lewa strona). Tylny ekran wewnętrznie okuty blachą ocynkowaną (pancerz zakładkowy w kierunku wysypu);

13.    Wszystkie elementy konstrukcyjne powinny spełniać odpowiednie normy oraz posiadać niezbędne homologacje, certyfikaty i atesty gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

14.    Okres gwarancji min: 12 miesięcy.

 

Termin wykonania zamówienia:  

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na własny koszt we wskazane przez Zamawiającego miejsce.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  9 października 2017 r.  do godz. 15:00.  Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon szura

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.