Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

 

Ogłoszenie nr 596710-N-2017 z dnia 2017-10-04 r.

Gmina Skołyszyn: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn ? III etap
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn  12 , 38242   Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=66

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca

Adres:
38-242 Skołyszyn 12 - siedziba Urzędu Gminy w Skołyszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn ? III etap

Numer referencyjny: GPIR.271.1.8.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę dwunastu odcinków dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i bitumicznej. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych wraz z wykonaniem podbudowy oraz robót ziemnych. Wykaz odcinków dróg objętych przebudową w ramach zamówienia: 1) Przebudowa drogi gminnej ?Brzeziny?, dz. nr ew. 880 w Bączalu Dolnym ? odcinek o długości 177 m. 2) Przebudowa drogi gminnej k.Wanata, dz. nr ew. 369 w Harklowej ? odcinek o długości 220 m. 3) Przebudowa drogi gminnej ?Góry? k szkoły, dz. nr ew. 221 w Jabłonicy ? odcinek o długości 340 m. 4) Przebudowa drogi gminnej w kier. Bochenka, dz. nr ew. 158/1 w Kunowej - odcinek o długości 120 m. 5) Przebudowa drogi gminnej ?Zalesie?, dz. nr ew. 24/1, 25/1, 26/1, 38/1, 39/1 w Lisowie ? odcinek o długości 100 m. 6) Przebudowa drogi gminnej ?Bania?, dz. nr ew. 485 w Lisowie ? odcinek o długości 220 m. 7) Przebudowa drogi gminnej ?Zawodzie? k.P.Rzepki, dz. nr ew. 918/4, 925/1, 927/5, 932/7, 932/8, 932/10, 933/2, 934/2 w Przysiekach ? odcinek o długości 135 m. 8) Przebudowa drogi gminnej w kier. P.Sokołowskiego, dz. nr 504 w Skołyszynie ? odcinek o długości 240 m. 9) Utwardzenie placu przy drodze gminnej k.Przedszkola w Skołyszynie, dz. nr 588/12, 589 w Skołyszynie ? o pow. 148,08 m2. 10) Przebudowa drogi gminnej ?Granice? k. P.Piekarz, dz. nr 2501/2 w Święcanach ? odcinek o długości 250 m. 11) Przebudowa drogi gminnej ?Rędziny? w kier. P.Dziedzic, dz. nr 2531 w Święcanach ? odcinek o długości 195 m. 12) Przebudowa drogi gminnej ?Czermianka? w kier. P.Ryznar, dz. nr 2519 w Święcanach ? odcinek o długości 88 m.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233142-6

 

więcej...

Załączniki:

SIWZ - Wykonanie nawierzchni bitumicznych gm.Skołyszyn III etap

Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen

Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy

Zał.Nr 3.1 do SIWZ - STWiORB

Zał.Nr 3.2 do SIWZ - Wymagania techniczne nawierzchni WT.2.2010

Zał.Nr 3.3 do SIWZ - Przedmiar droga Brzeziny w Bączalu Dolnym

Zał.Nr 3.4 do SIWZ - Przedmiar droga k.Wanata w Harklowej

Zał.Nr 3.5 do SIWZ - Przedmiar droga Góry w Jabłonicy

Zał.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar droga w k.Bochenka w Kunowej

Zał.Nr 3.7 do SIWZ - Przedmiar droga Zalesie w Lisowie

Zał.Nr 3.8 do SIWZ - Przedmiar droga Bania w Lisowie

Zał.Nr 3.9 do SIWZ - Przedmiar droga Zawodzie w Przysiekach

Zał.Nr 3.10 do SIWZ - Przedmiar droga w k.Sokołowskiego w Skołyszynie

Zał.Nr 3.11 do SIWZ - Przedmiar utwardzenie placu k.Przedszkola w Skołyszynie

Zał.Nr 3.12 do SIWZ - Przedmiar droga Granice w Święcanach

Zał.Nr 3.13 do SIWZ - Przedmiar droga Rędziny w Święcanach

Zał.Nr 3.14 do SIWZ - Przedmiar droga Czermianka w Święcanach

Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Zał.Nr 6 do SIWZ - wykaz robót

Zał.Nr 7 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej