Zapytanie ofertowe
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-10-16

 

GPIR.271.2.46.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Remont korytarza w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie remontu korytarza w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie gm. Skołyszyn (dz. nr ewid. 578, 577).

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

?       Skucie płytek ceramicznych wraz z warstwą zaprawy z podłogi;

?       Usunięcie starej lamperii żywicznej;

?       Zdemontowanie opraw oświetleniowych świetlówkowych (5 szt.);

?       Malowanie dwukrotne ścian po uprzednim wyrównaniu i zagruntowaniu powierzchni;

?       Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na uprzednio przygotowanym podłożu na podłodze;

?       Montaż listew przyściennych posadzki z MDF;

?       Sufit podwieszony o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi;

?       Montaż w podwieszonym suficie nowych opraw oświetleniowych wraz z żarówkami led oraz modyfikacja instalacji elektrycznej z tym związanej;

?       Wymian skrzydeł drzwiowych w ilości 7 szt.;

?       Malowanie istniejacych ościeżnic stalowych;

?       Wymiana drzwi wraz z ościeżnicą do sali narad (1 szt. drzwi dwuskrzydłowych);

?       Umocowanie opasek drzwiowych o szerokości do 6 cm;

?       Wymiana 1 szt. parapetu;

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załączniki nr 3 do niniejszego zapytania.

 

Skrzydła drzwiowe, drzwi do sali narad, płytki ceramiczne, listwy MDF, oprawy oświetleniowe itd. jak również wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania remontu korytarza dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Kolor ścian, płytek ceramicznych i drzwi do uzgodnienia z Zamawiającym.

W załączeniu (zał. Nr 4) zdjęcia aktualnego stanu korytarza oraz kolor drzwi jaki należy uwzględnić w ofercie (drzwi uwidocznione na zdjęciu są aktualnie wstawione do jednego z pomieszczeń w w/w korytarzu).

 

Z uwagi na funkcjonowanie urzędu, podczas wykonywania prac związanych z remontem korytarza należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa oraz umożliwić bezpieczne poruszanie się pracownikom oraz interesantom. Zaleca się wykonywanie prac w godzinach popołudniowych, po zakończeniu pracy urzędu (godziny prac do uzgodnienia z Zamawiającym).

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mogą dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. od pn. do pt. w godz. od 7:30 do 15:30 (informacje pok. nr 19).

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 dni od podpisania umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej  do dnia:  23 października 2017 r. 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Ofertę w formie elektronicznej należy składać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl . W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy załączyć skan podpisanych dokumentów (formularz ofertowy, projekt umowy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy) lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

 

 

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Przedmiar robót.

4.        Zdjęcia.