Zapytanie ofertowe
Nowa strona 3

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-10-17

 

GPIR.271.2.52.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: ?Wykonanie instalacji c.o. oraz cwu w budynku Domu Ludowego w Harklowej?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji ciepłej wody użytkowej oraz przebudowy instalacji gazu w budynku Domu Ludowego
w Harklowej (dz. nr ew. 534)  w ramach prac termomodernizacyjnych budynku.

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

1)       Instalacja ciepłej wody użytkowej:

?         likwidację istniejącego podgrzewacza elektrycznego;

?         wymianę instalacji rurowej izolowanej termicznie, armatury (instalację docelowo należy zalać płynem niezamarzającym o temp. zamarzania minimum:  -15˚C);

?         montaż zbiorników ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 l i 50 l zasilanych
z kotła gazowego.

2)       Instalacja gazowa:

?         demontaż istniejącej instalacji gazowej zasilającej piecyki gazowe;

?         wykonanie nowej instalacji gazowej do projektowanego kotła c.o.

3)       Instalacja centralnego ogrzewania:

?         wykonanie instalacji dwururowej z rozprowadzeniem górnym wykonanej z rur miedzianych izolowanych termicznie izolacją o współczynniku 0,035 W/mK (instalację docelowo należy zalać płynem niezamarzającym o temp. zamarzania minimum:  -15˚C);

?         montaż grzejników z zaworami termostatycznymi według zestawienia w projekcie budowlanym;

?         montaż kotła gazowego c.o., kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania
o mocy cieplnej 25,0 kW wraz z wykonaniem przewodu powietrzno-spalinowego ze stali nierdzewnej w istniejącym przewodzie kominowym oraz wykonaniem  wentylacji i kanału nawiewnego (w pomieszczeniu kotłowni należy dostosować instalację elektryczną do potrzeb kotła gazowego i osprzętu).

Zadanie należy wykonać w oparciu o projekt budowlany instalacji c.o., cwu i gazu i decyzję pozwolenia na budowę

Szczegółowy opis zamówienia zawiera załączony do niniejszego zapytania projekt budowlany (zał. nr 4), przedmiar robót (zał. Nr 5).

 

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 5 grudzień 2017 r.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić  na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć:

?       wypełniony i podpisany wykaz cen (zał. nr 3);

?       parafowany projekt umowy (zał. nr 2).

Zamawiający nie wymaga złożenia kosztorysu ofertowego.

Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej  do dnia:  26 październik 2017 r. 

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie
w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30.

Ofertę w formie elektronicznej należy składać na adres: przetargi@skolyszyn.pl . W przypadku składania oferty w formie elektronicznej należy załączyć skan podpisanych dokumentów (formularz ofertowy, wykaz cen, projekt umowy).

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej  kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty (nie złożone na formularzu, bez projektu umowy, wykazu cen). lub nie podpisane przez Wykonawcę -  zostaną odrzucone.

Wybór oferty nastąpi do dnia:  31 październik 2017 r.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Wykaz cen.

4.        Projekt budowlany.

5.        Przedmiar robót.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn