Zapytanie ofertowe
Nowa strona 2

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2017-10-12

GPIR.271.2.49.2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym realizacji zadania pn.: ?Wykonanie okresowego przeglądu (rocznego oraz pięcioletniego) stanu technicznego obiektów mostowych na terenie gminy Skołyszyn?

 

1.      Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego obiektów mostowych (rocznego i pięcioletniego) na terenie gminy Skołyszyn, zgodnie
z wymogami określonymi w nw. przepisach:

?          ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1440
z późn.zm.);

?          ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290
z późn.zm.);

?          instrukcją przeprowadzania przeglądów drogowych i obiektów inżynierskich GDDKiA (Załącznik Nr 14 do Zarządzenia Generalnego Dyrektora GDDKiA z dnia
7 lipca 2005 r.)

2.    Wykonawca będzie zobowiązany do:

1)       Szczegółowej kontroli obiektów mostowych ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

2)       Sporządzenia protokołów z przeglądu obiektów mostowych wskazując wnioski i zalecenia wraz z dokumentacją fotograficzną.

Wykaz obiektów mostowych objętych okresowym przeglądem:

L.p.

Nazwa, lokalizacja obiektu

Długość ekspl.

Szer.ekspl

Ilość przęseł

1.

Most na potoku Olszynka w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej Nr 113653R

22,4 m

3,6 m

1

2.

Most na potoku Olszynka w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej Nr 113681R

30,9 m

6,01 m

2

3.

Most na potoku Olszynka w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej Nr 113681R

29,4 m

4,63 m

2

4.

Most na potoku Olszynka w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej ?koło Bochni?

17 m

3 m

1

5.

Most na potoku Olszynka w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej Nr 113684R

21,6 m

4,8 m

1

6.

Most na potoku Olszynka w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej G60 b.n.

13,6 m

4,13 m

1

7.

Most na potoku b.n. w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej ?w kier. Kurasia?

13,3 m

3,5 m

1

8.

Most na potoku b.n. w m. Święcany

w ciągu dr.gminnej ?Czermianka w kier. Filipaka?

10,5 m

3,26 m

1

9.

Most na potoku Młynówka w m. Bączal Dolny

w ciągu dr.gminnej Nr 113659R

6 m

3,7 m

1

10.

Kładka dla pieszych na rzece Ropa w m. Przysieki w ciągu dr.gminnej  Nr 113670R

118,1 m

 

3

 

3.   Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   30  listopada 2017 r.

 

4.   Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub pocztą e-mail,  do dnia:  23 października 2017 r.  do godz. 15:00. W ofercie należy podać jedną kwotę za wykonanie przeglądów wszystkich obiektów mostowych.

Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godz. od 7:30 do 15:00. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl.
Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanej oferty.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do niniejszego zapytania.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania okresowego przeglądu (rocznego i pięcioletniego) wszystkich obiektów mostowych objętych zamówieniem.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania przeglądu przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164  z późn.zm.).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.