Informacja z otwarcia ofert
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2017-10-19

znak sprawy: GPIR.271.1.8.2017

 

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

-Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn - III etap-

 

 

1)     Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 550 000,00 zł.

2)     Wykaz złożonych ofert:

-            Oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30. Cena oferty brutto: 549 750,08 zł. Okres gwarancji: 24 m-ce. Termin wykonania: 8 grudzień 2017 r.

Termin płatności faktury: do 30 dni od przedłożenia faktury po bezusterkowym odbiorze końcowym robót.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn