Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2017-10-20

znak sprawy: GPIR.271.1.8.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

-Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn - III etap-

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)     Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Punktacja: Cena -  60 pkt;   Okres gwarancji -  40 pkt;  Ogółem - 100 pkt.

               

Wybrano ofertę Nr 1 złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. 
z o.o. w Jaśle
38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn