Ogłoszenie z dn. 30.10.2017
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

Skołyszyn, dn. 30 październik 2017 r.

 

Nr sprawy: GPIR.271.3.2.2017

 

O G Ł O S Z E N I E

O  OTWARTYM  KONKURSIE  OFERT

 

Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817,
z późn.zm.)

 

GMINA SKOŁYSZYN

ogłasza otwarty konkurs ofert pn.:

 

?Realizacja usług opiekuńczych od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. obejmujących specjalistyczne usługi opiekuńcze nad osobami, które 
z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób, zamieszkałych  na terenie Gminy Skołyszyn,  w miejscu ich zamieszkania?.

 

Zadanie  powyższe realizowane jest  w  ramach   zadania   własnego Gminy Skołyszyn  z zakresu pomocy społecznej ?  zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769)  - przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skołyszynie.

Zadanie  może być  wykonywane   przez  podmioty, o   których  mowa  w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn.zm.) - prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

1.  Przewidywana ilość godzin  usług  do  realizacji  w 2018 r. ? 12 448 godzin.

2.   Przewidywana maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018 wynosi: 273 856,00 zł.

      Kwota ta może ulec zmianie w szczególności gdy, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy Skołyszyn w części przeznaczonej na realizację zadania z  przyczyn trudnych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu, lub w przypadku zmiany potrzeb w zakresie usług opiekuńczych.

3. Informacja o przyznanych dotacjach dla zadań tego samego  rodzaju w roku
     bieżącym i poprzednim
: w 2016 r. ?  wysokość przyznanej dotacji: 279 972,00 zł;
     w  2017 - wysokość przyznanej dotacji: 292 644,00 zł.

 

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopad 2017 r. godz. 9.00

w Urzędzie Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12 ? sekretariat ? pok. Nr 8.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych.

Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do   rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r., poz. 1300).

Druki  ofert, warunki wyboru ofert oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania  można pobrać ze strony internetowej:  www.bip.skolyszyn.pl.

Po upływie w/w terminu, złożone oferty zostaną rozpatrzone i zaopiniowane przez powołany zarządzeniem  Wójta Gminy  zespół, w celu  przedłożenia  propozycji  wyboru oferty na którą  proponuje się  udzielenie  dotacji .

Zespół opiniujący dokona otwarcia złożonych ofert w dniu 22 listopad 2017 r. o godz. 9:30, a następnie przystąpi do sprawdzenia i oceny ofert.

W skład zespołu  opiniującego  oferty  wchodzą  następujące  osoby  :

1. Trzech  przedstawicieli Wójta Gminy Skołyszyn ? na podstawie zarządzenia  Wójta Gminy Skołyszyn .

2. Dwóch oddelegowanych pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skołyszynie na  podstawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skołyszynie.

W skład komisji konkursowej mogą również wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty biorące udział w konkursie.

Na podstawie  opinii  wyżej określonego zespołu, Gmina Skołyszyn reprezentowana przez Wójta  Gminy   Skołyszyn  zleci realizację zadania i zawrze umowę o dotacji  na rok 2017 wybranemu zgodnie z przyjętą  procedurą podmiotowi.

Przy   rozpatrywaniu   ofert i dokonywaniu  wyboru oferentów będą brane pod uwagę  zasady i kryteria  określone w art. 15 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z uwzględnieniem zasad pomocniczości , efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

Kryteria oceny ofert wraz ze sposobem ich oceny zawarte są w warunkach wyboru ofert jako załącznik do ogłoszenia.

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1)       Wzór oferty.

2)       Warunki wyboru oferty.

3)       Wzór umowy.

4)       Wzór sprawozdania z realizacji zadania.