Zapytanie ofertowe
Nowa strona 5

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 - 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

                               Skołyszyn, dn. 2017-11-15

GPIR.271.2.60.2017

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: "Dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w roku 2018".

 

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową sukcesywną dostawę worków z polietylenu
z przeznaczeniem do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Skołyszyn w roku 2018 r. (od marca do grudnia) w łącznej ilości około 158 700 szt.

I.         Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1.       Worki powinny być wykonane z folii polietylenowej o pojemności 110 - 120 litrów do gromadzenia odpadów komunalnych o następujących  kolorach i nadrukach:

1)       Kolor niebieski - przeznaczone na papier, tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i  tektury - z nadrukiem: "GMINA SKOŁYSZYN - PAPIER".

2)       Kolor zielony - przeznaczone na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła  - z nadrukiem: "GMINA SKOŁYSZYN - SZKŁO".

3)       Kolor żółty - przeznaczone na odpady z  metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe - z nadrukiem: "GMINA SKOŁYSZYN - METALE I TWORZYWA SZTUCZNE".

4)       Kolor brązowy - przeznaczone na odpady biodegradowalne ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - z nadrukiem: "GMINA SKOŁYSZYN - ODPADY BIO".

5)       Kolor szary - przeznaczone na drobny gruz budowlany oraz zimny popiół z nadrukiem: "GMINA SKOŁYSZYN - GRUZ/POPIÓŁ".

6)       Kolor czarny - przeznaczone na zmieszane odpady komunalne, których nie można odzyskać w procesie recyklingu - z nadrukiem: "GMINA SKOŁYSZYN - ODPADY ZMIESZANE".

7)       Kolor bezbarwny, przezroczysty - worki o pojemności 60 - 70 litrów -  przeznaczone na niebezpieczne odpady (przeterminowane leki, zużyte baterie, chemikalia itp.)
z nadrukiem
: "GMINA SKOŁYSZYN - ODPADY NIEBEZPIECZNE".

2. Worki na w/w frakcje odpadów komunalnych Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu, do jego siedziby w następujących ilościach, sukcesywnie w okresie realizacji umowy:

1)   Komplety worków wymienionych w pkt 1 (zwinięte i  związane gumką) zawierające łącznie 10 szt. worków w następujących kolorach:

a)         4 szt. worków w kolorze żółtym - co 2 m-ce - w ilości około  10 000 szt., co
2 m-ce, 60 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

b)         1 szt. worka w kolorze zielonym - co 2 m-ce - w ilości około  2 500 szt., co
2 m-ce, ok. 15 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

d)         1 szt. worka w kolorze niebieskim - co 2 m-ce - w ilości około  2 500 szt., co
2 m-ce, ok. 15 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

e)         4 szt. worków w kolorze czarnym - co 2 m-ce  -  w ilości około 10 000 szt. co
2 m-ce, 60 000 szt. łącznie w okresie realizacji umowy (12 m-cy);

       Łączna ilość dostarczanych worków w kompletach w okresie realizacji umowy
       (12 m-cy) - ok.:  150 000 szt. (ok. 15 000 kpl).

2) Wykonawca dostarczy również Zamawiającemu dodatkowo worki na następujące frakcje odpadów, w okresie trwania umowy w liczbie: 

           a)     500 szt. worków w kolorze żółtym;

                  b)         300 szt. worków w kolorze zielonym;

                  d)         300 szt. worków w kolorze niebieskim;

                   e)     1500 szt. worków w kolorze brązowym;

 f)      2000 szt. worków w kolorze szarym;

 g)        4000 szt. worków w kolorze czarnym;

           h)        100 szt. worków w kolorze bezbarwnym, przezroczystym.

                 Ogółem:  8 700 szt. worków.

3)      Komplety worków, o których mowa w pkt 1 oraz dodatkowe wymienione w pkt 2 Zamawiający rozda właścicielom nieruchomości objętych zbiórką odpadów.

4)      Pierwszą partię worków (na 2 m-ce - ok. 25 000 szt.), o których mowa w pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć  Zamawiającemu w terminie do 15 stycznia 2018 r.

          Kolejne partie worków, o których mowa w pkt 1 Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć w następujących terminach:

a)       druga (na kolejne 2 m-ce) - do 1 marca 2018 r.;

b)       trzecia - do 1 maja 2018 r.;

c)       czwarta - do 1 lipca 2018 r.;

d)       piąta - do 1 września 2018 r.;

e)       szósta - do 30 listopada 2018 r.;

5)      Worki, o których mowa w pkt 2 Wykonawca może dostarczać etapami (maksymalnie w 4 etapach), jednak pierwsza worków dostawa musi nastąpić nie później niż pierwsza dostawa kompletów worków wymienionych w pkt 1 w ilości co najmniej 10% każdego worka wymienionego w pkt 2.

6)  Dostawa poszczególnych partii worków może odbywać się sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego.

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminów dostawy oraz ilości poszczególnych partii worków w okresie realizacji umowy.

8)      Zamawiający w ramach zawartej umowy przewiduje możliwość zwiększenia ilości zakupionych worków na poszczególne frakcje odpadów do 25% łącznej ilości każdego rodzaju worków, przy zachowaniu niezmienionej ceny jednostkowej.

3.   Parametry dostarczanych worków

1)       Worki powinny być wykonane z folii polietylenowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów służące do ich gromadzenia, uniemożliwiające rozerwanie się worka.

2)       Worki muszą być wykonane z folii o grubości minimum:

a)              dla odpadów: szkła, metalu i tworzyw sztucznych, odpadów biodegradowalnych, popiołu i gruzu budowlanego oraz zmieszanych  - 0,06 mm - i pojemność 110 -120 litrów,

b)              dla odpadów, (papier)- 0,04 mm - i pojemność 110 - 120 litrów).

c)              dla odpadów niebezpiecznych - 0,04 mm - i pojemność 60 - 70 l.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,  do dnia:  27 listopada 2017 r.  Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi@skolyszyn.pl.
W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) wraz z projektem umowy.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania.

W ofercie należy podać koszt netto i brutto dostawy 1 szt. worka:  gr. 0,06 mm o poj. 110-120 l, gr. 0,04 mm o poj. 110-120 l, gr. 0,04 mm o poj. 60 - 70 l - oraz łączny koszt dostawy worków
w ilościach określonych w zapytaniu.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą łączną ceną dostawy kpl zamówienia.

Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny) nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku gdy koszt wykonania zadania  podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn