Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2017-12-18

znak sprawy: GPIR.271.1.12.2017

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Świadczenie usług sukcesywnego wywozu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Gminnej Oczyszczalni Ścieków
w miejscowości Przysieki, gm. Skołyszyn w miesiącach od I do XI 2018 r.?

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert:

 

1)       Firma Usługowo ? Handlowa Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310.  
Liczba otrzymanych pkt: cena ? 60 pkt, Termin płatności faktury ? 40 pkt.
Ogółem ? 100 pkt

               

Wybrano ofertę złożoną przez: Firmę Usługowo ? Handlową Krzysztof Jarek 38-207 Przysieki 310.

 

Umowa z Wykonawcą może zostać zawarta bez zachowania terminów, o których mowa 
w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn