Zapytanie ofertowe
Nowa strona 5

GMINA SKOŁYSZYN
38-242 SKOŁYSZYN 12
powiat jasielski województwo podkarpackie
tel./fax (013) 4491062 ? 064
www.bip.skolyszyn.pl e-mail:
gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 2018-01-15

GPIR.r. 6140.1.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania polegającego na świadczeniu usług z zakresu wyłapywania i przetrzymywania zwierząt oraz poszukiwania wyłapanym zwierzętom schronienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) Badanie ogólnego stanu zdrowia z wydaniem zaświadczenia

2) Szczepienie przeciwko wściekliźnie

3) Szczepienie podstawowych chorób

4) Sterylizacja suki małej

5) Sterylizacja suki średniej

6) Sterylizacja suki dużej

7) Sterylizacja kotki

8) Kastracja psa

9) Kastracja kota

10) Odrobaczenie

11) Eutanazja psa

12) Eutanazja kota

13) Eutanazja miotu kociąt lub szczeniąt

14) Całodobowa opieka nad zwierzęciem za dobę

15) Zryczałtowana opłata za psa

16) Transport/km

17) Stawka godzinowa pracy

Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 16 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016.446 z póź. zmian oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2016 p. 250 z poźn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, oraz na podstawie Uchwały Nr XVII/111/16 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skołyszyn.


Niniejsze zamówienie jest realizowane ze środków budżetu gminy.

II. Termin realizacji zamówienia:

Należność za wykonanie usługi będzie płatna z konta Zlecającego na konto wskazane przez Wykonawcę w ciągu 30 dni od otrzymania faktur.

Umowa zawarta na podstawie oferty powinna obejmować okres od dnia zawarcia umowy do 31.12 2018 roku.

III. Warunki złożenia oferty:

Ofertę w formie pisemnej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do zapytania - należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12 ? sekretariat) do dnia 05 luty 2018 r. godz.900.
Dopuszcza się złożenia oferty w formie elektronicznej pod warunkiem złożenia skanu podpisanej przez Wykonawcę oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiającego nw. dokumentami. Warunkiem podpisania umowy na 2018 rok jest uzyskanie od Wójta Gminy Decyzji na świadczenie usług z zakresu wyłapywania i odbierania bezdomnych zwierząt.

Do oferty Wykonawca musi dołączyć:

1. Kserokopię uzyskanej decyzji Wójta Gminy Skołyszyn z zakresu wyłapywania i odbierania zwierząt bezdomnych wydanej na pisemny wniosek na podstawie Uchwały Nr XXXIII/220/14 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 26 marca 2014 r.

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty, podpisanie umowy:
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert złożonych w w/w terminie, które spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Kryteria oceny ofert: cena 100%.
Spośród wszystkich ofert będzie wybrana najkorzystniejsza na podstawie ogólnej ceny brutto za jednorazowy przypadek każdej z wymienionych usług. W przypadku nie wpisania kwoty przy którejkolwiek z wymienionych usług, oferta nie będzie brana pod uwagę.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - e-mailem, faksem lub listownie. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona również na stronie internetowej gminy Skołyszyn: www.bip.skolyszyn.pl w zakładce ?Zam. do 30 tys. euro?.
W przypadku odmowy podpisania umowy przez wyłonionego Wykonawcę, Zamawiający zawiera umowę z kolejnym Wykonawcą, który złożył ofertę i spełnia warunki określone w zapytaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawarcia umowy, jeżeli:

? cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia;

? wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym;

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2017 r. poz.1579) na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Szczegółowych informacji udziela Pani Klaudia Mitoraj tel. 13 4491731

Wójt Gminy Skołyszyn
mgr Zenon Szura

Załączniki:
1. Formularz oferty.