Zarządzenie Nr 50 z dn. 21.02.2018 r.
Nowa strona 1

ZARZĄDZENIE Nr  50 / 2018
WÓJTA GMINY SKOŁYSZYN 

z  dnia 21 lutego 2018 roku  

 

w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu
w Gminie Skołyszyn w roku 2018.

 

 

        Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U
z 2017 r., poz. 1463) oraz uchwały Nr XXVI/167/2013 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Skołyszyn

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

 

Przyznać dotację:

1)       Ludowemu Klubowi Sportowemu w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn - na realizację zadania publicznego pn. ?Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie gminy, stałe podnoszenie poziomu sportowego, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2018 r.? - w wysokości: 73 500,00 zł.

2)       Ludowemu Klubowi Sportowemu ?Standart? w Święcanach, Święcany 38-242 Skołyszyn - na realizację zadania publicznego pn. ?Tworzenie warunków do uprawiania sportu przez członków, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na terenie działania samorządu i poza nim, rozwój dyscyplin sportowych oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego, współpraca z władzami oświatowymi i szkołami działającymi na terenie gminy i poza nią, zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi w 2018 r.?  - w wysokości: 43 500,00 zł.

3)       Ludowemu Klubowi Sportowemu ?Siepietniczanka? w Siepietnicy, Siepietnica 34
38-340 Biecz - na realizację zadania publicznego pn. ?Rozwój kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystyki na terenie wsi Siepietnica i Gminy Skołyszyn z uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego, w szczególności dzieci i młodzieży, zarządzanie posiadanymi obiektami sportowymi w ramach działalności klubu sportowego
w 2018 r.? - w wysokości: 3 000,00 zł.

§ 2 

 

Ogłoszenie o przyznaniu dotacji opublikować:

1)       w BIP-ie ? www.bip.skolyszyn.pl,

2)        na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Skołyszynie,

3)       na stronie internetowej Gminy Skołyszyn ? www.skolyszyn.pl.

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn