Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 1

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN                               

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 13 4491062-64

e-mail: przetargi@skolyszyn.pl gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2018-03-13

znak: GPIR.271.1.2.2018

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

 

dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku Stacji Uzdatniania Wody w Skołyszynie, modernizacja układu technologicznego zlokalizowanego na działce Nr ew. 689/1 w Skołyszynie?

 

 

Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579) ? przekazuję odpowiedzi na zapytania otrzymane przez Wykonawców dotyczące w/w zamówienia oraz dokonuje modyfikacji SIWZ.

                              

Treść zapytań:

 

Pytanie Nr 1:

Zestaw pompowy II stopnia jest uwidoczniony na schemacie technologicznym i rzucie SUW. Prosimy o podanie danych technicznych zestawu pompowego, który ma być zamontowany na SUW. Jaka jest wymagana wydajność pomp, wysokość podnoszenia, ilość pomp pracujących
i rezerwowych ? Jakie jest wymagane sterowanie pompami ? Prosimy określić wielkość kolektorów zestawu.

Pytanie Nr 2:

Prosimy o uściślenie ? czy Wykonawca ma zapewnić tymczasową stację uzdatniania wody na czas robót modernizacyjnych ? Jaki przepływ wody do sieci (w m3/h) powinna zapewnić stacja tymczasowa ?

Pytanie Nr 3:

Czy rozdzielnia technologiczna powinna być wyposażona w system wizualizacji ? Jakie pomiary i parametry pracy powinny być zwizualizowane ? Czy powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe ? Czy powinna być wyposażona w system powiadamiania GSM/GPRS ? Jeśli tak, to jakie informacje powinny być zawarte w powiadomieniach ?

Pytanie Nr 4:

Proszę o podanie grubości blachy na dach, czy ma być blachodachówka czy trapez ?

Pytanie Nr 5:

Jaką grubość oraz współczynnik przenikania ciepła ma mieć wełna na izolację stropu ?

Pytanie Nr 6:

Jaki współczynnik przenikania ciepła ma mieć styropian elewacyjny ?

Pytanie Nr 7:

Jaki zastosować tynk elewacyjny, silikonowy czy akrylowy ?

Pytanie Nr 8:

Jaki ma być współczynnik przenikania ciepła dla stolarki okiennej i drzwiowej ?

Pytanie Nr 9:

Czy w stolarce okiennej zastosować pakiet dwu szybowy, czy trzy szybowy ?

Pytanie Nr 10:

Projekt przewiduje wymianę siatki ogrodzeniowej na nową oraz remont murków ogrodzeniowych. Czy zamiast zaproponowanego rozwiązania można wykonać nowe ogrodzenie panelowe z nowymi murkami ?

Pytanie Nr 11:

Proszę o podanie szerokości bramy rozsuwanej.

 

Treść odpowiedzi:

 

Ad. 1.

Należy zastosować zestaw pompowy o wydajności Q=4,2 l/s i wysokości podnoszenia
h=82 m. Zestaw 2-pompowy, naprzemienna praca pomp + 1 pompa rezerwowa. Pompy
z falownikami. Praca pomp kompatybilna z pracą układów filtracyjnych. Wielkość kolektorów należy dobrać do typu pompy.

 

Ad. 2.

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tymczasową stację uzdatniania wody na czas prowadzenia robót. Wydajność tymczasowej stacji 10 m3/godz.

 

Ad. 3.

Rozdzielnia technologiczna powinna być wyposażona w system wizualizacji. Wizualizacja wina być oparta na schemacie technologicznym SUW i zawierać parametry takich urządzeń jak:

?       Pompy głębinowe (wizualizacja pracy, postoju, awarii; sterowanie pompami auto/ręka, włączenie, wyłączenie, czas pracy,);

?       Filtry (wizualizacja pracy, postoju, awarii; sterowanie filtrami (dekompresja, napowietrzanie, płukanie, pauza), praca auto/ręka, włączenie, wyłączenie, czas pracy; konfiguracja do sekwencyjnego płukania filtrów;

?       Zbiorniki wody (wizualizacja stanu poziomu wody, poziom załączania pomp, histereza);

?       Stan licznika całkowitego wody pierwotnej i wody uzdatnionej, z możliwością kasowania dobowej ilości wody;

?       Parametry elektryczne poboru mocy elektrycznej dla SUW;

?       Parametry pracy zestawu hydroforowego, pracy dmuchaw do napowietrzania, pomp płucznych, chloratora -  (czasy pracy urządzeń i pomp, wizualizacja pracy, postoju, awarii; sterowanie ? włączenie wyłącznie, praca auto/ręka),

?       Lista alarmów bieżących, historia parametrów monitorowanych przez SUW: m.in. historia płukania filtrów, historia pracy pomp).

Ponadto SUW powinna być wyposażona w system powiadamiania GSM/GPRS i powinna wysyłać alarmy związane z niskim poziomem wody w zbiorniku, awariach urządzeń i pomp. Obecnie SUW w Skołyszynie wykorzystuje system powiadamiania firmy NiT z Rzeszowa.

 

Ad. 4.

Należy zastosować blachodachówkę o minimalnej grubości 0,6 mm, zgodnej z normami
PN-EN 14782 oraz PN-EN 508-1.

 

Ad. 5.

Należy przyjąć wełnę mineralną o łącznej grubości minimum 25 cm (15+10 cm)
o współczynniku lambda (?) nie wyższym niż 0,035 W/(m2.K)

 

Ad. 6.

Należy przyjąć styropian grafitowy o współczynniku lambda (?) nie wyższym niż
0,033 W/(m2.K)

Ad. 7.

Należy zastosować tynk elewacyjny silikonowy.

 

Ad. 8.

Dla stolarki okiennej należy przyjąć współczynniku lambda (?) nie wyższy niż
1,1 W/(m2.K). Dla stolarki drzwiowej należy przyjąć współczynniku lambda (?) nie wyższy niż
1,5 W/(m2.K).

 

Ad. 9.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okien dwu szybowych lub trzy szybowych.

 

Ad. 10.

Zamawiający dopuszcza wykonanie nowego ogrodzenia panelowego z wykonaniem nowych murków.

 

Ad. 11.

Należy przyjąć bramę rozsuwaną o szerokości minimum 5 mb + furtkę o szerokości minimum 1 m.

 

Zamawiający, biorąc pod uwagę dużą ilość zapytań przesuwa termin składania ofert na dzień: 20.03.2018 r. godz. 9:30. Otwarcie ofert: 20.03.2018 r., godz. 10:00.

 

 Załączniki:

1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 13.03.2018 r.

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn