Uchwały - 2018 r.
Nowa strona 6

Nr data w sprawie
XXXVII/244/18 12.01.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r.
XXXVII/245/18 12.01.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022.
XXXVII/246/18 12.01.2018 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres I" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
XXXVII/247/18 12.01.2018 zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na pokrycie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. ?Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - Zakres II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
XXXVIII/248/18 27.03.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
XXXVIII/249/18 27.03.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022.
XXXVIII/250/18 27.03.2018 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
XXXVIII/251/18 27.03.2018 dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Skołyszyn za pomocą instrumentu płatniczego
XXXVIII/252/18 27.03.2018 podziału Gminy Skołyszyn na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
XXXVIII/253/18 27.03.2018 podziału Gminy Skołyszyn na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
XXXVIII/254/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Skołyszyn a Gminą Jasło w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków mieszkańców miejscowości Trzcinica, gmina Jasło.
XXXVIII/255/18 27.03.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gmina Skołyszyn a Gmina Szerzyny w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Szerzyny, gmina Szerzyny.
XXXVIII/256/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Bączal Dolny
XXXVIII/257/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Bączal Górny
XXXVIII/258/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Harklowa
XXXVIII/259/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Jabłonica
XXXVIII/260/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Kunowa
XXXVIII/261/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Lisów
XXXVIII/262/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Lipnica Górna
XXXVIII/263/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Przysieki
XXXVIII/264/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Pusta Wola
XXXVIII/265/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Sławęcińskie
XXXVIII/266/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Siepietnica
XXXVIII/267/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Sławęcin
XXXVIII/268/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Skołyszyn
XXXVIII/269/18 27.03.2018 uchwalenia Statutu Sołectwa Święcany
XXXVIII/270/18 27.03.2018 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Skołyszyn na 2018 rok.
XXXVIII/271/18 27.03.2018 zatwierdzenia Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach na rok 2018.
XXXVIII/272/18 27.03.2018 zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Przysiekach
XXXIX/273/18 16.04.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok
XL/273/18 21.05.2018 dopłaty do 1m3 wody oraz 1m3 ścieków
XL/274/18 21.05.2018 przystąpienia Gminy Skołyszyn do realizacji projektu pn. "Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn", złożonego w ramach konkursu nr RPPK.09.02.00-IP.01-18.018/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.2 "Poprawa jakości kształcenia ogólnego"
XL/275/18 21.05.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
XLI/276/18 06.06.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok
XLI/277/18 06.06.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018-2022
XLI/278/18 06.06.2018 zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
XLI/279/18 06.06.2018 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Skołyszyn wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
XLI/280/18 06.06.2018 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Skołyszyn z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
XLI/281/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie za rok 2017.
XLI/282/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie za rok 2017
XLI/283/18 06.06.2018 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
XLI/284/18 06.06.2018 wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Skołyszyn
XLI/285/18 06.06.2018 przekazania do zaopiniowania właściwemu miejscowo dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skołyszyn opracowanego przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Skołyszynie
XLI/286/18 06.06.2018 szczególnych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
XLI/287/18 06.06.2018 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023
XLI/288/18 06.06.2018 wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
XLI/289/18 06.06.2018 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn
XLI/290/18 06.06.2018 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1831R Skołyszyn - Lisów w obrębie Szkoły Podstawowej w miejscowości Lisów w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy dragach powiatowych"
XLI/291/18 06.06.2018 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Jasielskiego, na realizację zadania publicznego pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1863R Skołyszyn - Harklowa - gr. województwa - Wójtowa - Lipinki w miejscowości Harklowa w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodników przy dragach powiatowych"
XLII/292/18 27.06.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok
XLIII/293/18 19.07.2018 zmian budżetu gminy na 2018 r.
XLIII/294/18 19.07.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchylenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022.
XLIII/295/18 19.07.2018 przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. "Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gmin należących so Związku Gmin Dorzecza Wisłoki"
XLIII/296/18 19.07.2018 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Samorządowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skołyszynie
XLIV/297/18 20.08.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
XLIV/298/18 20.08.2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na finansowanie wydatków majątkowych nie mających pokrycia w planowanych dochodach
XLIV/299/18 20.08.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Skołyszyn
XLIV/300/18 20.08.2018 określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Skołyszyn
XLIV/301/18 20.08.2018 ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn
XLV/302/18 04.10.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
XLV/303/18 04.10.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
XLV/304/18 04.10.2018 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Skołyszyn

--- * ---

I/1/2018 19.11.2018 wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Skołyszyn
I/2/2018 19.11.2018 wyboru Wiceprzewodniczących Rady
II/3/2018 26.11.2018 zmiany Statutu Gminy Skołyszyn
II/4/2018 26.11.2018 wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy
II/5/2018 26.11.2018 ustalenia składu liczebnego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz składów osobowych stałych komisji Rady Gminy
II/6/2018 26.11.2018 powołania doraźnej komisji statutowej
II/7/2018 26.11.2018 ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy Skołyszyn
II/8/2018 26.11.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
II/9/2018 26.11.2018 obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego
III/10/2018 28.12.2018 Uchwała Budżetowa Gminy Skołyszyn na 2019 rok.
III/11/2018 28.12.2018 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2019 - 2022
III/12/2018 28.12.2018 zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/236/17 Rady Gminy Skołyszyn z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skołyszyn na lata 2018 - 2022
III/13/2018 28.12.2018 zmian budżetu gminy na 2018 rok.
III/14/2018 28.12.2018 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skołyszyn na 2019 r.
III/15/2018 28.12.2018 Gminnego Programu przeciwdziałania Narkomanii Gminy Skołyszyn na 2019 r.
III/16/2018 28.12.2018 rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 r.
III/17/2018 28.12.2018 wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie
III/18/18 28.12.2018 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków na posiłek i świadczenie rzeczowe
III/19/2018 28.12.2018 wyrażenia zgody na przyjęcie zadania przez Gminę Skołyszyn od Gminy Szerzyny w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Szkoły Przysposabiającej do Pracy przy SOSW w Jaśle
III/20/2018 28.12.2018 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Biecz realizacji zadania publicznego Gminy Skołyszyn w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w ośrodku wsparcia dziennego dla mieszkańców Gminy Skołyszyn.