ZAPYTANIE OFERTOWE
Nowa strona 5

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (013) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 28.03.2018

GPIR.271.2.16.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dot. realizacji zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Pusta Wola gm. Skołyszyn przy drodze gminnej odcinek Nr 2 (dz. nr. ewid. 242/10, 242/9, 422, 423/1, 423/2)?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dotyczącej wykonania napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej  - od skrzyżowania z drogą gminną G18 w stronę posesji nr 58 w miejscowości Pusta Wola na odcinku ok. 250 m ? szacunkowa ilość lamp ? 7. Zakres opracowania zaznaczono na mapie poglądowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

 

Wytyczne dla projektantów:

1.       Dla działek objętych inwestycją Gmina Skołyszyn nie posiada obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego;

2.       Oświetlenie uliczne kablowo - słupowe.

3.       Oprawy oświetleniowe w technologii LED;

4.       Projektowane oświetlenie powinno się charakteryzować oszczędnością energii elektrycznej przy uzyskaniu maksymalnych efektów oświetleniowych, moc opraw oświetleniowych powinna być dostosowana do klasy drogi którą będą oświetlać (należy sprecyzować parametry oprawy pod względem ilości światła);

5.       Należy również na etapie sporządzania dokumentacji uwzględnić jak najniższe nakłady inwestycyjne oraz łatwość i niskie koszty konserwacji i eksploatacji oświetlenia;

6.       Wykonawca w imieniu Zamawiającego winien uzyskać warunki techniczne dotyczące dostawy energii elektrycznej oraz sposobu jej opomiarowania;

7.       Przed oddaniem dokumentacji, projekt budowlany musi być zatwierdzony przez PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów ? Rejon  Energetyczny Krosno.

8.       Projektowana linia oświetlenia ulicznego winna spełniać wszystkie normy oświetlenia ulicznego drogi publicznej;

9.       Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia i zezwolenia - działając w oparciu o upoważnienie Wójta Gminy Skołyszyn do reprezentowania Zamawiającego;

10.    Koszty związane z uzyskaniem uzgodnień (w tym opracowania mapy do celów projektowych, narady koordynacyjnej (ZUDP)) pokrywa Wykonawca.

11.    Jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest zaktualizować kosztorys inwestorski w okresie trzech lat od odbioru końcowego dokumentacji na wniosek Zamawiającego.

 

Dokumentacja projektowo ? kosztorysowa niezbędna do zrealizowania w/w zadań powinna obejmować:

1.       Wykonanie wszelkich pomiarów, ekspertyz niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowo ? kosztorysowej.

2.       Wykonanie projektu budowlanego, złożenia odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych (w tym decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego), warunków, zezwoleń, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o ile jej opracowanie jest wymagane.

3.       Uzyskanie pisemnych zgód mieszkańców, na których planowana jest inwestycja z zaznaczeniem przebiegu projektowanej trasy.

4.       Przygotowanie dokumentacji do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę oraz w razie konieczności dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

5.       Opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, uwzględniającego koszty robót budowlanych.

6.       Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

7.       Opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych. Dokumentacja winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz w przypadku dokumentacji, o której mowa w ust. 2 także skoordynowana międzybranżowo.

8.       Projekt budowlany, przedmiar robót a także specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.).

9.       Kosztorys inwestorski należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Przy sporządzaniu kosztorysu należy uwzględnić możliwość podziału wykonania zadań na etapy, w ramach posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych.

10.    Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji należy wykonać zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.) ze szczególnym uwzględnieniem zapisów art. 29 ? 31 ustawy.

11.    Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia, na własną odpowiedzialność, oceny możliwości występowania wszelkich ryzyk mających wpływ na koszty realizacji zamówienia, a niezbędnych do przygotowania oferty. Kontakt w sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej: Pan Wojciech Kras - kierownik GPIR UG Skołyszyn tel. 13 4491742.

12.    Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania projektowane rozwiązanie techniczne wraz z szacunkową wyceną realizacji zadania (do 30 dni od dnia podpisania umowy).

13.    Dokumentację projektową Wykonawca będzie miał obowiązek sporządzić w 5 egzemplarzach, natomiast kosztorys ofertowy, przedmiar robót, STWiORB w 2 egzemplarzach. Kompletną dokumentację projektowo ? kosztorysową Wykonawca będzie również zobowiązany dostarczyć w wersji elektronicznej, na płycie CD w 2 egz.

14.    Gwarancja min 24 miesiące.

 

Termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji (w tym prawomocnej decyzji LICP) i uzgodnień niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę: do 30 listopada 2018 r.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia: 9 kwietnia 2018 r.   

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie (pok. Nr 8)
w godzinach pracy Urzędu. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan podpisanego formularza ofertowego (zał. Nr 1) oraz projektu umowy (zał. Nr 2).

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania ofertowego. W ofercie należy podać koszt brutto wykonania kompletnej dokumentacji projektowo ? kosztorysowej dla poszczególnych zadań, uwzględniając koszt wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, ekspertyz, inwentaryzacji oraz koszt brutto całości przedmiotu zamówienia.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania wszystkich dokumentacji objętych zamówieniem.

 

Odrzucenie oferty, unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty w następujących przypadkach:

?         Jeżeli oferta Wykonawcy jest niekompletna, w szczególności nie została złożona na formularzu ofertowym lub brakuje projektu umowy.

?         Jeżeli oferta została złożona przez Wykonawcę, który w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania nie wykonał w terminie, lub wykonał nienależycie jakiekolwiek zadanie dla Zamawiającego (Gminy Skołyszyn).

?         W przypadku gdy koszt wykonania dokumentacji podany przez Wykonawcę przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579.)

 

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.

3.        Mapa poglądowa.