Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-04-06

znak sprawy: GPIR.271.1.4.2018

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr ew. 68 w Siedliskach Sławęcińskich?

 

 

1.        Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
5 018 124,90 zł.

2.        Wykaz złożonych ofert:

1)       Oferta Nr 1: REMOST Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10 39-200 Dębica. Cena oferty brutto: 5 799 450,36 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 120 m-cy. Termin wykonania:
30.11.2018 r. Termin płatności faktury: 30 dni.

2)       Oferta Nr 2: AARSLEFF Sp. z o.o. Al.Wyścigowa 6 02-681 Warszawa. Cena oferty brutto: 5 515 478,90 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 120 m-cy. Termin wykonania: 30.11.2018 r. Termin płatności faktury: 30 dni.

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

 

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn