Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na działce o nr ew. 451/2 w miejscowości Przysieki


Skołyszyn 2006-04-04

IK-b- 7627/2/06

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA


Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z. 2000 r. , Nr 98,poz. 1071 z póŸ.zm.) oraz art.46 ust. 1 pkt 1, ust.3, ust 4, pkt 2 , art.46a ust.1 , 4, 5 , ust. 7 pkt 4, art. 48 ust 1, ust 2 pkt 1 , art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62,poz.627 z póŸ. zm.)

­ po rozpatrzeniu wniosku Firmy Usługi Projektowe "PRO-GAS", ul. Podchorążych 21/52, 38-400 Krosno działającej z upoważnienia Karpackiej Spółki Gazowniczej
Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na działce o nr ew. 451/2 w miejscowości Przysieki";
­ po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia w ramach którego sporządzony został "Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko";
­ po uzgodnieniu z:
a) Starostą Jasielskim - postanowienie z dnia 20-03-2006r. Znak. OŚ.I.7633-34/06;
b) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym - postanowienie z dnia
15-03-2006 r. znak PSNZ.460-10/06

USTALAM

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na działce nr ew. 451/2
w miejscowości Przysieki", z zachowaniem następujących warunków:
1. Na terenie planowanej inwestycji Gmina nie posiada Planu Przestrzennego Zagospodarowania.
2. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia :
­ Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na działce o nr ew. 451/2
w miejscowości Przysieki.
3. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji :
- Nakładam na wykonawcę inwestycji w fazie jej realizacji obowiązek odtworzenia naruszonej w toku prac ziemnych struktury gleby do stanu pierwotnego.
4. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia
w projekcie budowlanym :
­ nie dotyczy - dotychczasowa forma użytkowania jest identyczna z planowanym przedsięwzięciem;
­ podczas odwadniania wykopu i prowadzenia pompowania wody należy nie dopuścić do zanieczyszczenia jej materiałami ropopochodnymi.
5. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych
- nie dotyczy przedsięwzięcia , a ewentualne awarie w trakcie eksploatacji likwidować ma Inwestor.
6. wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko
­ nie dotyczy przedsięwzięcia
7. stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania
­ obszar pozostawić w stanie sprzed realizacji przedsięwzięcia.
8. Charakterystyka przedsięwzięcia
Zamierzone przedsięwzięcie obejmuje przebudowę istniejącej stacji redukcyjno - pomiarowej znacznie wyeksploatowanej technicznie. Przebudowa obejmie demontaż istniejącej stacji w obudowie blaszanej i zastąpienie jej stacją nowoczesną pod względem technicznym, technologicznym, a zwłaszcza pod względem bezpieczeństwa eksploatacji. Przebudowa nie wprowadzi nowych elementów w zakresie wpływu na zdrowie ludzi oraz dodatkowego ujemnego wpływu na środowisko naturalne. Przedsięwzięcie nie wymaga też zajęcia dodatkowego terenu; mieści się w obecnie ogrodzonej działce o wymiarach 22m x 25 m.
Urządzenia technologiczne zostaną wykonane u producenta a montaż nastąpi na miejscu na wcześniej przygotowanych fundamentach.
Projektowane przedsięwzięcie nie będzie Ÿródłem zanieczyszczeń dla atmosfery, gleby' wód powierzchniowych i podziemnych. Nie będzie emisji hałasów, oraz nie wystąpią ścieki ani odpady.

UZASADNIENIE

Wnioskodawca w dniu 10.01.2006r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na działce nr ew. 451/2
w miejscowości Przysieki".
Do wniosku dołączono:
­ informację o planowanym przedsięwzięciu zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z póŸ.zm.);
­ mapę ewidencyjną z zaznaczonym w terenie przebiegiem granic terenu którego wniosek dotyczy;
­ wypis uproszczony z rejestru gruntów;
­ upoważnienie do występowania w imieniu Inwestora;

W dniu 16.01.2006r. strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie, zgodnie z art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z póŸ.zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2000 r. poz. 1071 z póŸn. zm.) Ponadto w w/w zawiadomieniu podano do publicznej wiadomości informację o w/w wniosku , jednocześnie określając termin i miejsce składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.
Ponadto Wójt Gminy Skołyszyn działając na podstawie art. 51 ust.3, pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z póŸ.zm.) zwrócił się
w pismach z dnia 25.01.2006r. znak IK-b-7627/2/06 do Starosty Jasielskiego oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.
Starosta Jasielski w postanowieniu nr OS.I.7633-18/06 z dnia 27.01.2006r. uznał, że zachodzi potrzeba sporządzenia raportu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle postanowieniem z dnia 30.01.2006r. znak PSNZ.465-5/06 uznał potrzebę sporządzenia raportu
o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W związku z powyższym Wójt Gminy Skołyszyn postanowieniem z dnia 23.02.2006r. nr IK-b-7627/2/1/06 nałożył na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Zgodnie z art.53 w/w ustawy organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu na środowisko.
Mając na względzie powyższe Wójt Gminy Skołyszyn, stosownie do art. 32 w/w ustawy w dniu 24-03-2006r. podał do publicznej wiadomości informację o zamierzonym przedsięwzięciu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz
o możliwości składania uwag i wniosków , wskazując jednocześnie miejsce i 21 dniowy termin ich składnia.
Po przedłożeniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko inwestycji objętej projektem przebudowie stacji redukcyjno - pomiarowej I-go stopnia na działce nr ew. 451/2 w miejscowości Przysieki, Wójt Gminy Skołyszyn wystąpił z pismem z dnia
13-03-2006r. znak IK-b-7627/2/06 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Starosty Jasielskiego o uzgodnienie przedmiotowego przedsięwzięcia.
Starosta Jasielski postanowieniem z dnia 20.03.2006 r. znak OŚ.I.7633-34/06 oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem z dnia 15.03.2006 r. znak PSNZ.460-10/06 uzgodnił przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska bez uwag.
Wójt Gminy Skołyszyn rozpatrując całość zgromadzonych materiałów sprawy rozważył co następuje:
- w przedmiotowej inwestycji nie występuje konieczność szczególnej ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz zabytków z uwagi na fakt ,że inwestycja nie leży na takich terenach;
- inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących stanowić zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, brak jest także przesłanek do ustalenia dodatkowych wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym . Nie stwierdzono również w związku z art.58 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z póŸn. zm.) możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko przy realizacji inwestycji .
- w toku postępowania administracyjnego nie wpłynęły żadne uwagi protesty lub wnioski społeczności zamieszkującej na obszarze objętym inwestycją, również nie stwierdzono, aby organizacje ekologiczne zgłosiły chęć uczestniczenia w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art.33 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,poz.627 z póŸn. zm.).

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji decyzji .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.. Przy wnoszeniu odwołania obowiązuje opłata skarbowa w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 86,poz.960)
Zgodnie z art. 130 § 1 Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
Zgodnie z art. 130 § 2 Kpa wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.


Stanisław Gołosiński
Wójt Gminy Skołyszyn

Otrzymują :
1. Karpacka Spółka Gazownicza Sp. z o.o. w Tarnowie, Oddział Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jsło.
2. a/a.