Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

Ogłoszenie nr 552714-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Gmina Skołyszyn: Rozbudowa drogi gminnej G37 (Nr 113681R) o drogę po działce nr 1633/1 (najazd na most) w Święcanach, gm. Skołyszyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn  12 , 38242   Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php?mop=modload&name=bip&file=wysw&grupa=69

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ? Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
38-242 Skołyszyn 12 - siedziba Urzędu Gminy w Skołyszynie - sekretariat czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej G37 (Nr 113681R) o drogę po działce nr 1633/1 (najazd na most) w Święcanach, gm. Skołyszyn
Numer referencyjny: GPIR.271.1.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę drogi gminnej Nr 113681R w miejscowości Święcany na odcinku ok. 90 m po działce nr ew. 1633/1, ze względu na ostry najazd na istniejący most. Zaprojektowana szerokość jezdni 3,50 m + wymagane poszerzenie na łukach poziomych. Na początkowym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektowano mijankę o szerokości 1,50 m i połączono z poszerzeniem na łuku znajdującym się przy moście. W ciągu projektowanego odcinka należy również przebudować zjazd na drogę wewnętrzną. Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo, jak dotychczas do otwartego rowu przydrożnego poprzez wyprofilowanie niwelety odcinka drogi. Przy wlocie do przepustu zaprojektowano umocnienie dna i skarp rowu na długości ok. 2 m. Rozbudowa drogi powoduje konieczność rozbudowy istniejącego przepustu pod drogą gminną polegającej na przedłużeniu części wlotowej o 1,80 m wraz z umocnieniem. Zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni: ? 4 cm - warstwa ścieralna z betony asfaltowego (AC8S); ? 8 cm ? warstwa wiążąca z betonu asfaltowego (AC11W); ? 20 cm ? podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (C90/3); ? 22 cm ? warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego o CBR≥25%; ? 24 cm ? warstwa z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm = 2,5 MPa. Konstrukcja poboczy ? tłuczeń kamienny gr. 15 cm. Rozbudowa drogi wymusza konieczność zmiany lokalizacji istniejącej latarni oświetleniowej (lampa sodowa 150W) w ciągu drogi wraz z poprowadzeniem nowych kabli ziemnych zasilających latarnie (ok. 77 m) poza obszarem kolizji i demontażem istniejącego zasilania. Na przebudowywanym odcinku zaprojektowano dwie latarnie poza obszarem kolizji. W ramach zadania należy również dokonać regulacji istniejącej studzienki telefonicznej oraz wykonanie humusowania skarp (min. 10 cm) z obsianiem i uzupełnieniem ziemią urodzajną.

więcej...

SIWZ - Rozbudowa drogi gminnej G 37 w Święcanach
Zał.Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty
Zał.Nr 1a do SIWZ - Wykaz cen.
Zał.Nr 2 do SIWZ - projekt umowy
Zał.nr 3.1 do SIWZ - STWiORB
Zał.nr 3.2 do SIWZ - Operat wodnoprawny
Zał.Nr 3.3 do SIWZ - Projekt budowlany
Zał.Nr 3.4 do SIWZ - Projekt wykonawczy
Zał.Nr 3.5 do SIWZ - Pozwolenie na budowę
Zał.Nr 3.6 do SIWZ - Przedmiar robót
Zał.Nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał.Nr 5 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zał.Nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej