4.ROZSTRZYGNIĘTY - Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2.493.932 złotych z terminem spłaty 10 lat w ratach kwartalnych z dnia 06.04.2006 r.


ROZSTRZYGNIĘTY

SKOŁYSZYN, dnia 2006-04-06

Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn
tel/fax (0-13)4491062do64
o g ł a s z a


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Na: „Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2.493.932 złotych z terminem spłaty 10 lat w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 r.(w kwocie 1.817.024 zł) oraz sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów (w kwocie 676.908 zł).

Kody ze Wspólnego Słownika Zamówień: 66130000-0
Termin wykonania zamówienia: postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni od podpisania umowy kredytowej – przewidywany termin podpisania umowy kredytowej – 12.06.2006r.
Transze uruchomienia kredytu:
- do 1 września 2006 r. kwota – 1.500.000 zł;
- do 15 grudnia 2006 r. – kwota – 993.932 zł.
Termin składania ofert upływa dnia 30 maja 2006 r. do godz. 10.00

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Skołyszynie – pok. Nr 8 UG Skołyszyn(sekretariat) w godzinach pracy tj. 730 do 1530 oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego – pok. Nr 7 Urzędu Gminy w Skołyszynie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać za opłatą 20,00 zł z VAT w Urzędzie Gminy w Skołyszynie pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu lub za zaliczeniem pocztowym.
Upoważnionym do kontaktu z Wykonawcami jest P. Maria Furman (tel. (013)4491062-64).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wys. 12.000 zł .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, równoważnych.

Kryteria oceny ofert:
- wysokość oprocentowania (wyrażona w %) w stosunku rocznym oparta na stawce zmiennej WIBOR 3M z ostatniego dnia m-ca poprzedniego kwartału, tj. dn. 31.03.2006r. powiększona (lub pomniejszona) o marżę banku – wartość kryterium – wartość wagi - 90 %;
- wysokość prowizji od udzielenia kredytu łącznie z prowizją od rozpatrzenia wniosku kredytowego (wyrażona w %) - wartość wagi – 10 %.
W przetargu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
1/ posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z ustawą z dnia 29.06.1997r. – Prawo Bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z póŸn. zm.);
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj.: zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat (marzec 2003 r. – marzec 2006 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 podobne zamówienia (tj. udzielili kredytu długoterminowego) świadczone na rzecz jednego podmiotu o wartości nie mniejszej niż 1.500.000 zł każde;
3/ posiadają niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania w/w usługi;
4/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają środki finansowe w wysokości co najmniej: 2.600.000 zł;
5/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);
6/ złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określone art. 22 ust. 1 ustawy.

Zamawiający nie dopuszcza zlecanie wykonania zadania podwykonawcom.
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą 60 dni od daty składania ofert, tj. do dnia 28.07.2006r.

Przystępujący do przetargu obowiązani są do potwierdzenia spełniania warunków (określonych w SIWZ) wynikających z art. 22 i 26 oraz art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 09.02.2004r. z póŸn. zm.).

Stanisław Gołosiński
Wójt Gminy Skołyszyn

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Skołyszyn, dn. 2006-05-31

znak sprawy: 1/ZP/06/GSKWójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (0-13)4491062do64


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2.493.932 złotych z terminem spłaty 10 lat w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 r.(w kwocie 1.817.024 zł) oraz sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów (w kwocie 676.908 zł)”.

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert: 3
Liczba ofert odrzuconych bez rozpatrywania : 0

Ceny ofert(wysokość oprocentowania w stosunku rocznym):
najtańsza - 4,47 %
najdroższa – 4,67 %
Wysokość prowizji najtańsza - 0,0 %
najdroższa – 0,2 %

Wybrano ofertę:
Bank Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie
35-017 Rzeszów, ul. Moniuszki 8
tel. (017) 8625744

Wartość wybranej oferty (oprocentowanie): 4,47 %
Wysokość prowizji – 0%.

Stanisław Gołosiński
Wójt Gminy Skołyszyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Skołyszyn, dn. 2006-06-22

znak sprawy: 1/ZP/06/GSK

Wójt Gminy w Skołyszynie
38-242 Skołyszyn 12
tel/fax (0-13)4491062do64


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości: 2.493.932 złotych z terminem spłaty 10 lat w ratach kwartalnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2006 r.(w kwocie 1.817.024 zł) oraz sfinansowanie spłat wcześniej zaciągniętych kredytów (w kwocie 676.908 zł)”.

NAZWA BANKU, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Bank Ochrony Środowiska Oddział w Rzeszowie
35-017 Rzeszów, ul. Moniuszki 8
tel. (017) 8625744

Data udzielenia zamówienia: 21-06-2006 r.

Wartość wybranej oferty (oprocentowanie): 4,47 %

Wysokość prowizji – 0%.

Łączny koszt kredytu: 627.886,98 zł.

Stanisław Gołosiński
Wójt Gminy Skołyszyn