Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-05-16

znak sprawy: GPIR.271.1.7.2018

 

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Rozbudowa drogi gminnej G37 (Nr 113681R) o drogę po działce nr 1633/1 (najazd na most) w Święcanach, gm. Skołyszyn?

 

 

1)       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
176 000,00 zł.

2)       Wykaz złożonych ofert:

?            Oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30. Cena oferty brutto: 179 949,00 zł. Okres gwarancji: 60 m-cy. Termin wykonania: 40 dni.

               

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

 

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn