Klauzula informacyjna
Nowa strona 4

Skołyszyn, dnia 24 maja 2018 r.

Klauzula informacyjna
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GZGK z siedzibą w Skołyszynie,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@skolyszyn.pl
3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu -na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.l lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Ustawy z dnia 5 kwietnia 2017 r. r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827);
4)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)  Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6)  posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8)  podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą z dnia 5 kwietnia 2017 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827); jest obligatoryjne.
 

Kierownik
Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Skołyszynie

Krzysztof Kozioł