Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-06-12

znak sprawy: GPIR.271.1.8.2018

 

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Przebudowa drogi ?Czermianka w kier. Filipaka? nr ew. 2512; 2514 w km 0+000 - 0+650 w miejscowości Święcany?

 

 

1)       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 197 000,00 zł.

2)       Wykaz złożonych ofert:

?            Oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30. Cena oferty brutto: 218 729,67 zł. Okres gwarancji: 48 m-cy. Termin wykonania: 30 dni.

?            Oferta Nr 2: Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce. Cena oferty brutto: 349 218,48 zł. Okres gwarancji: 96 m-cy. Termin wykonania: 30 dni.

               

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn