Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 5
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-06-13

znak sprawy: GPIR.271.1.9.2018

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Skołyszyn
w II półroczu 2018 r.
?

 

 

1)       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 540 000,00 zł.

2)       Wykaz złożonych ofert:

?            Oferta Nr 1: Produkcja Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28. Cena oferty brutto: 563 954,40 zł. Termin płatności faktury:
30 dni.

 

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn