Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1

Skołyszyn, dn. 18.07.2018

znak sprawy: GPIR.271.1.13.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych w Gminie Skołyszyn ? II etap?.

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

Wykaz złożonych ofert (nie podlegających odrzuceniu) i ocena wg kryteriów:

 

Kryteria oceny: cena ? 60%, Okres gwarancji: 30%, Termin wykonania: 10%

1) Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

Punktacja: cena ? 60%, Okres gwarancji: 30%, Termin wykonania: 10%, Ogółem: 100 pkt.

 

Wybrano ofertę złożoną przez: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn