ZAPYTANIE OFERTOWE
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 - 064

www.bip.skolyszyn.pl e-mail: przetargi@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 2018-07-20

GPIR.271.2.47.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym pn.: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I - zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody?.

 

Zadanie jest dofinansowane z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
w ramach poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii".

 

I.   OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Zamówienie obejmuje pełnienie kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.:  "Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę miejscowości Harklowa, Kunowa, Pusta Wola - Gmina Skołyszyn - etap I - zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody - realizowanego w systemie "zaprojektuj
i wybuduj".

2.       Zakres prac, nad którymi sprawowany ma być nadzór inwestorski:

a)       opiniowanie dokumentacji budowlanej;

b)       branża budowlana;

c)       branża sanitarna;

d)       branża elektryczna.

3.       Zamówienie objęte nadzorem inwestorskim obejmuje pierwszą fazę zamówienia, tj.: zaprojektowanie i wykonanie ujęcia wody, w skład której wchodzi:

-         wykonanie odwiertów próbnych poszukiwawczych niezbędnych do potwierdzenia przez Wykonawcę możliwości osiągnięcia poboru wody w ilości docelowo co najmniej 330 m3/dobę (w oparciu o opinię hydrogeologiczną);

W terenie objętym inwestycją Zamawiający posiada następujące własne studnie, które Wykonawca może wykorzystać do zapewnienia wymaganej ilości wody (po ich pogłębieniu):

ü      studnia wiercona k.P.Balwierza - gł. 50 m, Q=1,0 m3/h;

ü      studnia wiercona przy Szkole Podstawowej w Kunowej -  gł. 50 m, Q=2,1 m3/h (nieeksploatowana);

ü      studnia kopana przy Szkole Podstawowej w Kunowej - gł. 10 m, Q= 3,0 m3/h.

-         pobranie i zbadanie próbek wody w celu poznania jej składu oraz celem ewentualnego doboru (na podstawie uzyskanych wyników badań) - odpowiedniej stacji uzdatniania wody (zaprojektowanej i wykonanej w drugiej fazie zamówienia) w celu wyeliminowania z jej składu substancji niepożądanych;

-         zaprojektowanie i uzyskanie wszelkich zgód wymaganych prawem i zezwoleń na wykonanie ujęć wód podziemnych z pełnym uzbrojeniem (ok. 4-6 szt. studni głębinowych o głębokości do 100 m);

-         zaprojektowanie i wykonanie zasilania studni w energię elektryczną wraz z uzyskaniem warunków technicznych przez zakład energetyczny.

Koszt wykupu niezbędnych gruntów pod lokalizację studni i ewentualnie stacji uzdatniania wody pokrywać będzie Zamawiający, po wcześniejszym uzgodnieniu lokalizacji i wstępnych kosztów z Wykonawcą i właścicielami gruntów.

4.       Szczegółowy opis robót budowlanych, dostaw i usług będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego określono w dokumentacji przetargowej (SIWZ, program funkcjonalno-użytkowy). Powyższe dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej http://www.bip.skolyszyn.pl/modules.php-mop=modload&name=bip&file=podg&grupa=69&idpodg=850 (pod ogłoszonym przetargiem na roboty budowlane).

5.       Zamówienie obejmuje sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad całym zadaniem.

6.       Obowiązkiem Inspektora nadzoru będzie wykonywanie wszystkich obowiązków określonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm.), a w szczególności:

1)          Zapoznanie się z opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, STWiORB, przedmiarami robót, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i zagospodarowaniem i jej opiniowanie na każdym etapie realizacji.

2)          Udział w protokolarnym przekazaniu placu budowy.

3)          Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie  kontroli zgodności jej realizacji z  przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4)          Ustanowienie Inspektorów Nadzoru we wszystkich branżach występujących
w realizowanym zadaniu ze wskazaniem Inspektora Nadzoru koordynatora.

5)          Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów  budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie  dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz niezgodnych
z dokumentacją projektową.

6)          Sprawdzanie i odbieranie robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie  w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych wchodzących w skład wykonywanego przedmiotu umowy i przekazywanie ich do użytkowania.

7)          Organizacja prac związanych z nadzorem w celu uniknięcia zbędnych przerw
w realizacji robót przez Wykonawcę.

8)          Nadzorowanie terminowego wykonania robót przez Wykonawcę robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

9)          Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP, akceptacja urządzeń zabezpieczających rejon robót, tablic informacyjnych, odcinków wyłączonych w ruchu.

10)       Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia stwierdzonych wad,
a także kontrolowanie rozliczenia budowy.

11)       Uczestniczenie w organizowanych przez Zamawiającego naradach dotyczących budowy, na każde wezwanie Zamawiającego, odbywanych w siedzibie Zamawiającego lub na placu budowy.

12)       Stała kontrola terenu budowy podczas wykonywania robót budowlanych nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Częstsze pobyty na budowie w zależności od potrzeb, życzenia Zamawiającego, kierownika budowy Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bezpośredniego uczestniczenia i nadzorowania w istotnych dla właściwej realizacji elementów robót. Inspektor nadzoru jest zobowiązany do zgłoszenia się na budowie
w celu odbioru lub kontroli robót nie później niż w ciągu 24 godzin od telefonicznego, mailowego powiadomienia przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego lub niezwłocznie w nagłych przypadkach lub zagrażających bezpieczeństwu na budowie. W celu weryfikacji obecności na budowie Zamawiający ma prawo do żądania podpisywania list obecności lub zastosowania innych form sprawdzenia. Konieczność pracy Inspektora Nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy lub /i/ w godzinach popołudniowych, wieczornych nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.  

13)       Uczestniczenie w czynnościach odbiorów częściowych, a także odbiorach specjalistycznych, dostawców mediów.

14)       Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego, sporządzenie listy ewentualnych wad i usterek z terminem ich usunięcia oraz innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu.

15)       Sprawdzenie i akceptowanie kosztorysu powykonawczego, sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzenie faktur wystawionych przez Wykonawcę, wypełnianie i podpisywanie dokumentów rozliczeniowych po zakończeniu robót.

16)       Opiniowanie projektów aneksów do umowy w Wykonawcą robót za ewentualne roboty dodatkowe, przygotowywanie protokołów konieczności i negocjacji, weryfikacja kosztorysów na ewentualne roboty dodatkowe.

17)       Udział w organizowanych przez Zamawiającego przeglądach okresowych
i gwarancyjnych w całym okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót oraz potwierdzanie wykonania prac mających na celu usunięcie wad i nieprawidłowości stwierdzonych przy realizacji robót oraz ich usunięcia w ramach przeglądów okresowych w całym okresie gwarancji/rękojmi.

7.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

1.       Rozpoczęcie robót (przewidywane):  lipiec - sierpień 2018 r.

2.       Planowany termin zakończenia robót objętych nadzorem: 10 październik 2018 r.

3.       Obowiązek pełnienia funkcji inspektora nadzoru rozpoczyna się z dniem podpisania umowy, a kończy z dniem całkowitego rozliczenia finansowego zakończonych robót budowlanych z Wykonawcą robót.

 

III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, PODSTAWY WYKLUCZENIA:

1.       O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)       Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2)       Posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. Wykonawca wykonał (wykonuje)
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy ? w tym okresie, co najmniej:

a)         jedną usługę polegającą na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu polegającym wykonaniu jednej z nw. robót: ujęć wodnych, urządzeń do transferu wody (studnie głębinowe, zbiorniki magazynowe, pompownie); wybudowaniu sieci wodociągowej.

3)       Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi następujące uprawnienia:

a)       co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru ds. instalacji sanitarnych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych;

b)       co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnych funkcji inspektora nadzoru
w specjalności  konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej;

c)       co najmniej 1 osobą do pełnienia samodzielnej funkcji inspektora nadzoru
w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznej
i elektroenergetycznych.

d)       Jako formę dysponowania poszczególnymi osobami Zamawiający dopuszcza zobowiązanie takiej osoby dołączone w oryginale do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć zawarte umowy pomiędzy wskazanymi osobami na świadczenie usługi inspektora nadzoru.

4)      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
 zamówienia.

5)     Wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku
w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono - podlegają wykluczeniu, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171 z późn.zm.).

6)     Wykonawca, który jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym podlega wykluczeniu z postępowania.

2.       Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia/nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej. Z treści wymaganych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki Zamawiający spełnił.

3.       W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, Wykonawca oświadcza, że spełnia określone przez Wykonawcę warunki (stosowne oświadczenie wpisane zostało we wzór formularza oferty - zał. Nr 1 do zapytania) i składa razem z formularzem ofertowym. W ofercie Wykonawca podaje również dane  inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Do oferty Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert dokumenty:

1)     Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem wartości usługi nadzoru, przedmiotu i wartości nadzorowanej inwestycji, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że  usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje, poświadczenia) - wg załącznika nr 3 do zapytania. W dokumentach potwierdzających prawidłowe wykonanie usługi muszą znajdować się minimum następujące informacje wymienione w wykazie usług: nazwa zadania i opis, pełna nazwa Wykonawcy usługi, okres pełnienia usługi, ocena wykonanej usługi.

2)     Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  w szczególności wskazanych w formularzu ofertowym inspektorów nadzoru w poszczególnych branżach (konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej; sanitarnej, elektrycznej) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia, informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (dołączone zobowiązania tych osób) wraz z kopią dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych osób, którymi Wykonawca dysponuje (kopia uprawnień potwierdzająca posiadanie wymaganych w zapytaniu ofertowym uprawnień, kopie zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa) - wg załącznika nr 4 do zapytania.

3)     Aktualny odpis z rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia (ust. 1 pkt 5).

4)     Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych w Zamawiającym:

Zgodnie z art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przez osobę powiązaną osobowo lub kapitałowo rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu, lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy, polegające na:

-          a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

-          b)  posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

-          c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  pełnomocnika;

-          d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa),
 w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

-          pozostawaniu z Wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.                        

Oświadczenie Wykonawca składa wraz z ofertą na załączniku nr 5 do zapytania.

Jeżeli w stosunku do Wykonawcy zachodzą w/w powiązania, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

 

 

więcej...

 

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy.

2.       Projekt umowy.

3.       Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług.

4.       Wykaz osób.

5.       Oświadczenie o braku powiązań.

 Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn