ZAPYTANIE OFERTOWE
Nowa strona 1

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 ? 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

 

Skołyszyn, dn. 27.07.2018

GPIR.271.2.51.2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

                Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania zadania pn.: ?Remont ogrodzenia wokół budynku Przedszkola w Skołyszynie (nr ewid. działki 388/12 w m. Skołyszyn gm. Skołyszyn), polegający na montażu ogrodzenia panelowego?.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych dotyczących wykonania ogrodzenia wokół budynku przedszkola w Skołyszynie.

 

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie m.in następujących robót:

1.        Wykonanie ogrodzenia panelowego, ocynkowanego, malowanego proszkowo, wysokość min. 153 cm, drut 5 mm, kolor: grafit ? ok. 137 mb;

2.        Wykonanie cokołu (podmurówki) betonowej wys. min. 20 cm na całej długości ogrodzenia;

3.        Montaż 1 szt. bramy dwuskrzydłowej wypełnionej panelem, ocynkowanej, malowanej proszkowo  - kolor grafit o szerokości 5 m wraz fundamentem (wysokość bramy dostosowana do wysokości ogrodzenia), brama zamykana na kłódkę lub zamek.

 

W zapytaniu ofertowym podane są orientacyjne wartości, zaleca się aby Wykonawca dokonał własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

 

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 31 sierpnia 2018.

 

Sposób sporządzenia oferty:

Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Do oferty należy załączyć wypełniony i parafowany projekt umowy będący załącznikiem do zapytania. Ofertę należy złożyć w oparciu o załączony do zapytania rysunek przedstawiający lokalizację ogrodzenia, bramy
oraz furtki
.

 

Sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania, do dnia: 2 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30. Do oferty należy załączyć parafowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 2 do zapytania.

Ofertę w formie pisemnej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Skołyszynie w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:30 do 15:30. Ofertę w formie elektronicznej należy wysłać na adres: przetargi2@skolyszyn.pl. W przypadku oferty wysłanej pocztą e-mail należy wysłać skan kompletnej i podpisanej oferty.

W postepowaniu przyjęto ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, Wykonawca nie ma obowiązku dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, spełniającej kryteria zamówienia, która oferuje najniższy koszt wykonania zadania.

Niekompletne oferty nie będą brały udziału w postępowaniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty Wykonawcy lub unieważnienia postępowania, w przypadku, gdy koszt wykonania zadania podany przez Wykonawcę - przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy.

2.        Projekt umowy.