Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-08-17

znak sprawy: GPIR.271.1.16.2018

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Harklowa i Siedliska Sławęcińskie
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
?

 

1)       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  - łącznie: 350 000,00 zł, w tym:

?         część I ?  129 940,00 zł;

?         część II ? 220 060,00 zł.

2)       Wykaz złożonych ofert:

?            Oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo ? Mostowych Sp. z o.o. w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Jana Pawła II 30.

ü        Część I: Cena oferty brutto: 115 146,45 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Termin realizacji robót: 30 dni.

ü        Część II: Cena oferty brutto: 195 070,25 zł. Okres gwarancji i rękojmi: 60 m-cy. Termin realizacji robót: 30 dni.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

 

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn