Ogłoszenie o zamówieniu
Nowa strona 1

Ogłoszenie nr 607553-N-2018 z dnia 2018-08-23 r.

Gmina Skołyszyn: Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt pn. ?Nowa jakość kształcenia w Gminie Skołyszyn? realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie. Działanie: 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej ? mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skołyszyn, krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn 12 , 38242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751, e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skolyszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.skolyszyn.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.skolyszyn.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie

więcej...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik nr 1. Wzór formularza oferty
Załącznik nr 2.1 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2.2 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2.3 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2.4 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2.5 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2.6 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2.7 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2.8 SOPZ dla zadania częściowego nr 4
Załącznik nr 2a. SOPZ dla zadania częściowego nr 1
Załącznik nr 2b. SOPZ dla zadania częściowego nr 2
Załącznik nr 2c. SOPZ dla zadania częściowego nr 3
Załącznik nr 3. Oświadczenie o braku podstaw do wyklucz. oraz o spełnianiu warunków
Załącznik nr 4a. Wzór umowy dla zadania częściowego nr 1
Załącznik nr 4b. Wzór umowy dla zadania częściowego nr 2
Załącznik nr 4c. Wzór umowy dla zadania częściowego 3 i 4
Załącznik nr 5. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6. Oświadczenie o obowiązku podatkowym u Zamawiającego