Odpowiedzi na zapytania
Nowa strona 1


Skołyszyn, dn. 28.08.2018 r.

Znak sprawy: GPIR.271.1.18.2018

O D P O W I E D Ź
na pytania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
w trybie przetargu nieograniczonego pn. ?Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn? , Zadanie częściowe nr 4. Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych.


Treść ww. pytań jest następująca:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?
Odpowiedź 1
Tak, system operacyjny musi być fabrycznie nowy, nieużywany oraz nieaktywowany nigdy wcześniej na innym urządzeniu (tak SIWZ, załącznik 2b, str. 75).

Pytanie 2
Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?
Odpowiedź
System operacyjny nie musi być fabrycznie zainstalowany (tak SIWZ, załącznik 2b, str. 75).

Pytanie 3
Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania? W jaki sposób będzie przebiegała ta procedura?
Odpowiedź
W przypadku wątpliwości odnośnie legalności dostarczonego oprogramowania, Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność oprogramowania, poprzez kontakt
z producentem oprogramowania (tak SIWZ, załącznik 2b, str. 75).

Pytanie 4
Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania, jako elementu procedury odbioru?
Odpowiedź
Tak, (tak SIWZ, załącznik 2b, str. 75).

Pytanie 5
W związku z faktem, że przedmiot zamówienia przeznaczony jest dla użytkownika działającego w obszarze edukacyjnym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach system operacyjny Windows 10 Pro Academic dostarczany w ramach programu STF (? Shape The Future?), który jest optymalny kosztowo i dedykowany dla jednostek edukacyjnych typu przedszkola, szkoły podstawowe, zawodowe, średnie oraz szkoły policealne?
Odpowiedź:
Zamawiający zaakceptuje w zamawianych komputerach każdy system operacyjny niezależnie od producenta oprogramowania, pod warunkiem, że spełnia on minimalne wymagania określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2b do SIWZ).

Zamawiający

Zenon Szura
Wójt Gminy Skołyszyn