Konsultacje 2019
Nowa strona 1

KONSULTACJE W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

 

 

Uprzejmie informuję, że trwają prace związane z opracowaniem rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, który będzie obowiązywał w 2019 roku. Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do zgłaszania uwag do załączonego projektu ?Rocznego programu współpracy Gminy Skołyszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019  r.? Opinie i uwagi proszę przesyłać w  terminie do 14 września  2018 r.

- listownie na adres : Urząd Gminy w Skołyszynie, 38-242 Skołyszyn 12

- faksem : 13 44 91 062

- droga elektroniczną : e-mail gmina@skolyszyn.pl

 

 

Załącznik : Program współpracy