INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT
Nowa strona 1

 

Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

Skołyszyn, dn. 2018-08-31

znak sprawy: GPIR.271.1.18.2018

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

-Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu komputerowego
i innych urządzeń elektronicznych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn-

Zadanie Nr 1: Dostawa oprogramowania edukacyjnego

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
80 400,00 zł.

2) Wykaz złożonych ofert:

- Oferta Nr 1: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów. Cena oferty brutto: 84 193,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 14 dni.

Zadanie Nr 2: Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
527 101,44 zł.

2) Wykaz złożonych ofert:

- Oferta Nr 1: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów. Cena oferty brutto: 543 315,29 zł. Serwis posprzedażny:
3 dni robocze.

- Oferta Nr 2: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o. ul. Wolność 8 lok. 4 26-600 Radom. Cena oferty brutto: 1 123 315,25 zł. Serwis posprzedażny:
3 dni robocze.

- Oferta Nr 3: F.H.U. HORYZONT Krzysztof Lech, ul. 11 Listopada 21 38-300 Gorlice. Cena oferty brutto: 572 492,40 zł. Serwis posprzedażny:
3 dni robocze.

Zadanie Nr 3: Dostawa zestawów edukacyjnych do nauki gry w szachy

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
19 222,00 zł.

2) Wykaz złożonych ofert:

- Oferta Nr 1: QUATRO COMPUTERS Maciej Zachara, ul. Matejki 2
35-064 Rzeszów. Cena oferty brutto: 20 086,00 zł. Termin wykonania zamówienia: 14 dni.

Zadanie Nr 4: Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych

1) Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
154 431,00 zł.

2) Wykaz złożonych ofert:

- Oferta Nr 1: TESORA Marzena Paczyńska, ul. Elizy Orzeszkowej 38 43-300 Bielsko - Biała. Cena oferty brutto: 204 162,77 zł. Termin wykonania zamówienia: 30 dni roboczych.

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn