Informacja z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-09-20

znak sprawy: GPIR.271.1.19.2018

 

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Budowa parkingu w okolicy kościoła parafialnego w miejscowości Święcany przy drodze gminnej Nr G-1, Gmina Skołyszyn ? etap I?

 

 

1)       Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 180 000,00 zł.

2)       Wykaz złożonych ofert:

?            Oferta Nr 1: Usługi Budowlane i Transportowe Krzysztof Stachurski. Cena oferty brutto: 296 676,00 zł.
Okres gwarancji i rękojmi: 96 m-cy. Termin realizacji robót: 5 grudzień 2018 r.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn