Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert
Nowa strona 1

 

 Skołyszyn 21.09.2018 r.

Znak sprawy: GPIR.271.1.18.2018

 

POWIADOMIENIE 

o wyborze najkorzystniejszych ofert

 

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszych ofert w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn. ?Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn? informujemy, iż najkorzystniejsze oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Zadanie częściowe nr 1

Dostawa oprogramowania edukacyjnego

 

Quatro Computers Maciej Zachara

ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów

 

Cena oferty: 84 193,00  zł

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, cena oferty - 60%, termin wykonania 40%.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Termin wykonania  

Razem

 

Quatro Computers
Maciej Zachara

ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów

 

  60,00 pkt

  40,00 pkt

  100,00 pkt

 

 

Zadanie częściowe nr 2

Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych

 

Quatro Computers  Maciej Zachara

ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów

 

Cena oferty: 543 315,29  zł

 

Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy, tj. zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, cena oferty - 60%, serwis posprzedażny 40%.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Serwis posprzedażny  

Razem

 

Quatro Computers
Maciej Zachara

ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów

 

  60,00 pkt

  40,00 pkt

  100,00 pkt

 

F.H.U. HORYZONT

Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

 

  56,94 pkt

  40,00 pkt

  96,94 pkt

 

CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolności 8/4, 26-600 Radom

 

29,02

40,00 pkt

69,02 pkt

 

 

Zadanie częściowe nr 3

Dostawa zestawów edukacyjnych do nauki gry w szachy

 

Postępowanie w tej części zostało unieważnione:

 

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Podstawa faktyczna: Podczas sesji otwarcia ofert, nie otwarto wszystkich ofert, które wpłynęły do niniejszego postępowania na zadanie częściowe nr 3. 

 

Zadanie częściowe nr 4

Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych. 

 

Postępowanie w tej części zostało unieważnione:

 

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

Podstawa faktyczna: Podczas sesji otwarcia ofert, nie otwarto wszystkich ofert, które wpłynęły do niniejszego postępowania na zadanie częściowe nr 4. 

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający

 

 

  Zenon Szura

  Wójt Gminy Skołyszyn