ZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Nowa strona 1

Skołyszyn 25.09.2018 r.

Znak sprawy: GPIR.271.1.18.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ANULOWANIU WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ   

 

Szanowni Państwo,

Zamawiający anuluje czynność wybory najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 21.09.2018 r. w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Dostawa oprogramowania edukacyjnego, sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych oraz pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn" - Zadanie częściowe nr 2. Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych.

 

Jednocześnie informujemy, że postępowanie dotyczące zadania częściowego nr 2. Dostawa sprzętu komputerowego i innych urządzeń elektronicznych zostało unieważnione.  

 

Podstawa prawna: art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Podstawa faktyczna: Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podał, kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 527 101,44 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie może przeznaczyć kwoty wyższej niż określona powyżej na realizację przedmiotowego zamówienia.  

 

 

Ponadto informujemy, że umowa w spawie zamówienia publicznego może być zawarta,
z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Zamawiający

 

  Zenon Szura

  Wójt Gminy Skołyszyn