Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

 

Skołyszyn, dn. 2018-10-04

znak sprawy: GPIR.271.1.19.2018

 

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Budowa parkingu w okolicy kościoła parafialnego w miejscowości Święcany przy drodze gminnej Nr G-1, Gmina Skołyszyn ? etap I?

 

 

Dane o ofertach:

Liczba złożonych ofert:  1

Liczba ofert odrzuconych: 0

 

Wykaz złożonych ofert:

 

1)       Oferta Nr 1:

Usługi Budowlane i Transportowe Krzysztof Stachurski, ul. Dukielska 88 38-230 Nowy Żmigród.

Punktacja: Cena ? 60,00 pkt; Okres gwarancji i rękojmi: 40,00 pkt.  Ogółem: 100,00 pkt.

 

Wybrano ofertę złożoną przez: Usługi Budowlane i Transportowe Krzysztof Stachurski, ul. Dukielska 88 38-230 Nowy Żmigród.

 

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy umowa może zostać zawarta bez zachowania terminów,
o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 91 i 92 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn