Informacje z otwarcia ofert
Nowa strona 1
Gmina Skołyszyn

38-242 Skołyszyn 12

tel/fax (13)4491062do64

 

Skołyszyn, dn. 2018-10-12

znak sprawy: GPIR.271.1.22.2018

 

 

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

?Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych w Gminie Skołyszyn?

 

 

Część I ? Dostawa zestawów edukacyjnych do nauki gry w szachy

1.        Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
19 222,00 zł.

2.        Wykaz złożonych ofert:

1)       Oferta Nr 1: Wydawnictwo i Zaopatrzenie Szkolne KRULEX Leszek Krupiński,
ul. Dmowskiego 2/16 28-300 Jędrzejów. Cena oferty brutto: 19 777,00 zł. Termin wykonania: do 14 dni.

2)       Oferta Nr 2: CHEC ? SPORT Anna Chęć ul. Smołki 4 41-700 Ruda Śląska. Cena oferty brutto: 17 745,00 zł. Termin wykonania: 21 dni.

3)       Oferta Nr 3: SUNRISE Michał Rywacki ul. Szarugi 59A 21-002 Marysin. Cena oferty brutto: 18 000,00 zł. Termin wykonania: 14 dni.

 

 

Część II ? Dostawa pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dodatkowych oraz wyposażenia pracowni przedmiotów przyrodniczych

1.          Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:
154 431,00 zł.

2.          Wykaz złożonych ofert:

1)       Oferta Nr 1: CHEC ? SPORT Anna Chęć ul. Smołki 4 41-700 Ruda Śląska. Cena oferty brutto: 198 958,00 zł. Termin wykonania: 45 dni roboczych.

2)       Oferta Nr 2: Educarium spółka z o.o. ul. Grunwaldzka 207 85-451 Bydgoszcz. Cena oferty brutto: 180 084,00 zł. Termin wykonania: 30 dni roboczych.

 

Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, na podstawie art. 24 ust. 11 pkt 23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia ? zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

               

Informacje udostępniono zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn.zm.).

 

 

Zenon Szura

Wójt Gminy Skołyszyn